В Українi триває завершальний етап змiн адмiнiстративно-територiального устрою на рiвнi громад та районiв. Як цей процес проходить на Луганщинi, нам розповiв Олексiй Смирнов, перший заступник голови Луганської облдержадмiнiстрацiї – керiвника обласної вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї

 

Евелiна БОГДАНОВА

 

 

– Мiсцевi вибори в утворених громадах та районах позаду. Наразi триває передача майна з районного рiвня у комунальну власнiсть територiальних громад. Офiцiйнi джерела говорять про 79% об’єктiв, якi громади же готовi взяти на свiй баланс. Це загальна статистика по країнi. А як цей процес вiдбувається на Луганщинi?

– На теперiшнiй час передано 192 об’єкта з 356, що взагалi пiдлягають передачi. Це 54%.

 

– Чому показник менший за середнiй по Українi?

– Справа в тому, що передачу закладiв громадам в нашiй областi стримує вiдсутнiсть на цей час суб’єктiв права власностi – вiйськово-цивiльних адмiнiстрацiй у 8 об’єднаних територiальних громадах, в яких не були призначенi мiсцевi вибори 25 жовтня 2020 року: Гiрськiй, Лисичанськiй, Попаснянськiй, Сєвєродонецькiй громадах Сєвєродонецького району та Нижньотеплiвськiй, Широкiвськiй, Станично-Луганськiй, Щастинськiй громадах Щастинського району.

Очiкується, що найближчими днями цi вiйськово-цивiльнi адмiнiстрацiї будуть утворенi указом Президента України, i це дозволить районним радам здiйснити передачу об’єктiв.

До речi, в Сватiвському та Старобiльському районах вже майже завершено передачу об’єктiв у комунальну власнiсть громад.

 

– Щодо укрупнених районiв. Якi функцiї в них залишилися? Чи налагоджено належне їх функцiонування?

– Насправдi повноваження районних рад укрупнених районiв у порiвняннi з тими, що були ранiше, не змiнилися. Вiрнiше, Закон України «Про мiсцеве самоврядування в Українi» в частинi повноважень районних рад не змiнився. Але фактично з передачею об’єктiв спiльної власностi територiальних громад районiв в комунальну власнiсть вiдповiдних громад повноваження щодо управлiння такими об’єктами та деякi iншi дiйсно залишилися лише на паперi.

Вiдповiдно до ст. 43 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», районнi ради продовжують вирiшувати деякi питання регулювання земельних вiдносин, надають дозволи на спецiальне використання природних ресурсiв районного значення, встановлюють правила користування водозабiрними спорудами, приймають рiшення про органiзацiю територiй i об’єктiв природно-заповiдного фонду мiсцевого значення та деякi iншi.

Натомiсть якiсно новим є розподiл фiнансових ресурсiв.

 

– Розкажiть детальнiше.

– Натепер районнi ради не здiйснюють розподiл переданих з державного бюджету коштiв у виглядi дотацiй, субвенцiй мiж мiсцевими бюджетами сiл, селищ та мiст. Усi без виключення громади переведенi на прямi мiжбюджетнi вiдносини з державним бюджетом України, а районнi бюджети фiнансують свої повноваження iз доходiв, визначених Бюджетним кодексом. Тобто фiнансову залежнiсть сiльських, селищних та мiських рад вiд районних рад  нiвельовано.

 

– Давайте зупинимося на окремих територiях, де мiсцевi вибори не вiдбулися. Як вирiшено питання виконання мiсцевого самоврядування в населених пунктах цих районiв?

– В усiх чотирьох районах вибори вiдбулися, обрано районнi ради. На цей час вiдбувається реорганiзацiя райдержадмiнiстрацiй шляхом їх приєднання або злиття.

А от у восьми сформованих громадах, в яких Центральною виборчою комiсiєю не були призначенi першi вибори восени минулого року, очiкується створення тимчасових органiв – вiйськово-цивiльних адмiнiстрацiй, що тимчасово виконуватимуть повноваження мiсцевих рад та їхніх виконавчих органiв.

На цей час на територiях цих громад продовжують виконувати всi повноваження органи мiсцевого самоврядування, якi були обранi ранiше або ранiше утворенi вiйськово-цивiльнi адмiнiстрацiї населених пунктiв.

 

– Чи є складнощi з формуванням та розподiлом там мiсцевих бюджетiв?

– Бюджетним кодексом України передбачено деякi особливостi щодо формування та виконання бюджету сiльської, селищної, мiської територiальної громади та районного бюджету на 2021 рiк в умовах, коли на початок бюджетного року не утворено вiдповiднi вiйськово-цивiльнi адмiнiстрацiї у сформованих громадах.

Так, вiдповiдно до п. 38 прикiнцевих та перехiдних положень Бюджетного кодексу, якщо до 31 грудня 2020 року не прийнято рiшення про мiсцевий бюджет на 2021 рiк, до набуття повноважень мiсцевою радою або, в нашому випадку, – утворення вiйськово-цивiльної адмiнiстрацiї, функцiї iз складання проєкту бюджету сформованої територiальної громади на 2021 рiк та виконання такого бюджету здiйснює виконавчий орган мiсцевої ради територiальної громади, на територiї якої розмiщений адмiнiстративний центр сформованої територiальної громади.

Тож складнощi iз застосуванням запропонованого механiзму є, але вони, здебiльшого, органiзацiйного характеру.

Для того щоб забезпечити фiнансування в громадах, необхiдно створити фiнансовi органи, призначити їхніх керiвникiв, переглянути штатнi розписи – на все це потрiбен час. Вiдповiдна робота ведеться, i всi видатки в громадах обов’язково будуть профiнансованi.

 

– Чи справдi в ОТГ Луганщини, де не пройшли вибори, наразi не фiнансуються заклади освiти, медицини, культури, через несплату на межi вiдключення вiд газо-, теплопостачання всi об'єкти iнфраструктури? Бо про це в соцмережах зараз «розганяється зрада». Поставте всi крапки над «i» в цьому питаннi.

– Як я вже казав, питання лише в тому, що потрiбен час на органiзацiю бюджетного процесу. Всi заклади освiти, культури, охорони здоров’я будуть профiнансованi вже цього мiсяця, слiд дочекатися формування фiнансових органiв та схвалення проєктiв мiсцевих бюджетiв сформованих громад.

Нiякої «зради» немає, є затримка, пов’язана з суто органiзацiйними питаннями. I тут все залежить вiд оперативного прийняття рiшень виконавчими органами мiсцевих рад адмiнiстративних центрiв сформованих громад. Треба зрозумiти, що такого початку бюджетного року ще не було в минулому, очiкувалося, що вiйськово-цивiльнi адмiнiстрацiї будуть утворенi до 1 сiчня 2021 року.

 

– З яких джерел наразi здiйснюється фiнансування райрад новостворених районiв? Чи вистачить цих коштiв для нормального їх функцiонування?

– За ст. 64-1 Бюджетного кодексу до складу доходiв загального фонду районного бюджету вiднесенi податок на прибуток пiдприємств та фiнансових установ комунальної власностi, засновником яких є районнi ради; плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi та сертифiкати, що видаються районними державними адмiнiстрацiями; надходження вiд орендної плати за користування майновим комплексом та iншим майном, що перебуває в комунальнiй власностi, засновником яких є районнi ради; орендна плата за воднi об’єкти (їхні частини), що надаються в користування на умовах оренди районними державними адмiнiстрацiями, районними радами; штрафнi санкцiї внаслiдок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштiв договорiв з суб’єктами господарювання на придбання товарiв, робiт i послуг за кошти районних бюджетiв; плата за надання iнших адмiнiстративних послуг, що справляється за мiсцем надання послуг; плата за розмiщення тимчасово вiльних коштiв районних бюджетiв та ще декiлька видiв надходжень.

Зрозумiло, що це невеликi за обсягом надходження, але разом з тим треба розумiти, що у районних рад не залишається жодної бюджетної установи, яка потребує фiнансування. Всi вони передаються в громади iз забезпеченням фiнансування з бюджетiв цих громад. Тому районнi ради мають розраховувати свої видатки, виходячи з визначених Бюджетним кодексом доходiв та працювати над ефективним їх витрачанням.

 

– Вже можна казати про якийсь ефект вiд укрупнення громад та районiв?

– Поки зарано казати про результати розвитку як громад, так i районiв, бо їхнє переформатування вiдбулось лише наприкiнцi минулого року. Давайте почекаємо хоча б рiк.

 

– Як ви прогнозуєте, що очiкує в подальшому дрiбнi ОТГ областi?

– В нашiй областi практично немає дрiбних громад. У порiвняннi з iншими областями України нашi громади є достатньо потужними. Є декiлька громад, якi мають середнiй розрахунковий рiвень спроможностi, але лише час покаже, наскiльки виправданим було їх формування. Не виключено, що з часом вони самi зiнiцiюють приєднання до сумiжних бiльш потужних громад.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх