20 сiчня в межах проєкту «СIТI-ХАБ: платформа дiалогу громади та влади», що пiдтримується Програмою ООН iз вiдновлення та розбудови миру, вiдбулася онлайн-конференцiя «Перспективи соцполiтики в умовах децентралiзацiї на Луганщинi», під час якої директор Департаменту соцiального захисту Луганської облдержадмiнiстрацiї Елеонора Полiщук розповiла про поточний стан сфери соцiального захисту областi та останнi змiни в українському законодавствi в частинi соцiальної полiтики. Детальнiше – далi

 

Луганщина.ua

 

Луганську область не можна назвати заможною на фонi iнших регiонiв країни, тож i кiлькiсть отримувачiв соцiальної допомоги – значна.

– Якщо подивитися на об'єми, якi ми реалiзуємо сьогоднi у питаннях соцполiтики, то це практично 985 тисяч отримувачiв фiнансової пiдтримки. Це при тому, що мешканцiв областi на сьогоднi – 660 тисяч, – розповiла Елеонора Полiщук.

I кожен вид соцдопомоги до окремого часу нараховувався за окремими законодавчими та пiдзаконними актами, отже – i за рiзними умовами, рiзними схемами розрахункiв тощо. Iснували й iншi негативнi моменти – через великий об'єм та неповороткiсть системи бiльшiсть соцiальних програм в державi закiнчувалися на рiвнi району та не доходили до кожної конкретної людини.

– Трохи себе заспокоювали мiсцевi органи влади: «Держава вирiшує питання, навiщо нам займатися соцiальною полiтикою?». До того ж окремi громадяни отримували допомогу як малозабезпеченi протягом, наприклад, 8-10 рокiв. Виходило, що всi цi роки вони залишалися малозабезпеченими. Тобто ми перестали стимулювати людей для того, щоб вони займалися своєю фiнансовою складовою, – констатувала спiкерка. – У нас на сьогоднi з 660 тисяч жителiв усього 144 тисячi знаходяться у трудових вiдносинах. Тобто, розумiєте, все, що ми заробляємо, те i роздаємо. Саме тому наразi в умовах децентралiзацiї йде реформа й у сферi соцiального захисту населення.

Як зазначила Елеонора Полiщук, ця реформа полягає в тому, що кожен рiвень влади отримує власнi повноваження в цiй сферi та власну вiдповiдальнiсть.

Держава бере на себе державнi програми, якi фiнансуватимуться через центральну соцiальну сервiсну службу, яка буде формуватися протягом поточного року. Як наслідок, на територiї Луганської областi у режимi бек-офiсу працюватимуть чотири вiдповiднi управлiння у чотирьох районах: Сватiвському, Сєвєродонецькому, Старобiльському та Щастинському.

Мiсцевi органи влади матимуть свої повноваження. Вони будуть вiдповiдати за соцiальнi послуги виключно для членiв громади. В компетенцiю мiсцевих органiв влади входитиме функцiя створення та реалiзацiї соцiальних програм для окремої територiї, де вони i будуть виконувалися. Детальний розподiл повноважень вже передбачений наказом Мiнсоцполiтики за № 868 вiд 30 грудня 2020 року.

Також громади виконуватимуть частину повноважень, яку їм делегує держава. Делегованi повноваження, як вiдзначила директорка Департаменту, торкаються прийому документiв на надання рiзноманiтних соцiальних виплат та компенсацiй за рахунок держбюджету.

Тож тепер громадянин, що проживає в тiй чи iнший громадi, має право передати документи на отримання державної допомоги через поштове вiддiлення, електронну пошту, уповноваженого в старостатi, спецiалiстiв вiддiлу соцiального захисту в громадах чи ЦНАП. У будь-якому пiдроздiлi громада може сформувати робоче мiсце для спецiалiста, i цей фахiвець буде приймати документи, щоб мешканцi громади отримали ту чи iншу соцiальну виплату. Усi громади працюватимуть за принципом фронт-офiсу, тобто очної роботи з людиною.

– Сьогоднi йде перехiдний перiод – районнi пiдроздiли, комунальнi заклади районного рiвня, територiальнi центри обслуговування одиноких престарiлих громадян та людей з iнвалiднiстю, центри соцiальних служб для сiм'ї дiтей та молодi, реабiлiтацiйнi центри, якi знаходяться у комунальнiй власностi району, переходять до комунальної власностi громад, щоб вже на рiвнi громад надавати соцiальнi послуги, – зауважила Елеонора Полiщук.

За її словами, у 18 громадах областi, що вже iснували до мiсцевих виборiв (до жовтня 2020 року – ред.), вже на 93% створено структури соцiального захисту.

– За даними незалежного монiторингу, Луганщина в цьому питаннi входить до п'ятiрки найкращих областей, – констатувала спiкерка. – Наша задача сьогоднi – працювати з тими громадами, що тiльки сформувалися. Є й iнша специфiка – коли колишнiй район роздiлився на декiлька громад, i громади, що ранiше сформувалися, вже мають свої структури соцiального захисту. В цьому випадку вже утворенi структури ми не будемо лiквiдувати.

Окрiм названих, Елеонора Полiщук наголосила i на iнших особливостях Луганської областi:

– У нас на низцi територiй не пройшли вибори. Плюс, ми дуже довго чекали на Закон про вiйськово-цивiльнi адмiнiстрацiї. Сьогоднi закон цей є, i ми сподiваємося, що в громадах, де не пройшли вибори, найближчим часом з'являться вiйськово-цивiльнi адмiнiстрацiї, якi зможуть прийняти на себе вiдповiднi комунальнi установи сфери соцiального захисту населення.

До речi, як повiдомила Елеонора Полiщук, соцiальнi послуги вiдтепер надаватимуть не лише комунальнi установи. Сьогоднi закон дозволяє надавати соцiальнi послуги i приватним пiдприємцям, i громадським органiзацiям, що можуть створюватися як завгодно i ким завгодно.

– Єдиний принцип – це типовi положення про такi заклади. Плюс органiзацiї, що створюють такi центри, повиннi вiдповiдати нормам, передбаченим чинним законодавством, – зазначила Елеонора Андрiївна, – В свою чергу, вiдповiднi районнi управлiння чотирьох базових районiв будуть займатися питаннями координацiї роботи всiх соцiальних пiдроздiлiв в громадах, щоб люди отримували якiснi сучаснi соцiальнi послуги у власнiй громадi.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх