24 грудня в Українi вiдзначається День працiвникiв архiвних установ. Для Державного архiву Луганської областi цей рiк особливий – ювiлейний. Цьогорiч установа вiдсвяткувала своє 95-рiччя

 

Iсторiя сучасної архiвної галузi на Луганщинi почалася 95 рокiв тому – з моменту появи двох окружних управлiнь: Луганського та Старобiльського окружного архiвного управлiння. Саме тодi були створенi спецiалiзованi архiвосховища та розпочався централiзований збiр документiв. З того часу архiвна система областi зазнала безлiч перетворень.

За радянських часiв, поряд iз тоталiтаризмом та надмiрною централiзацiєю архiвної справи, були i позитивнi кроки: створено досить широку мережу архiвних установ та сформовано Нацiональний архiвний фонд.

Та нiхто не очiкував, що Державному архiву Луганської областi ще раз доведеться змiнити адресу та повернутися до головного питання, яке вже поставало колись на початку Другої свiтової вiйни – збереження документiв…

З квiтня 2014 року Луганськ та частина Луганської областi опинилися пiд контролем незаконних збройних формувань. У будiвлi архiву, розташованiй поряд iз будiвлею управлiння Служби безпеки України, де були розгорнутi першi барикади, вiд вибухової хвилi були вибитi вiкна та пошкодженi дверi евакуацiйних виходiв. До будiвлi архiву проникли стороннi особи. Лише вибiркове перевiряння наявностi та стану архiвних документiв показало нестачу шести фондiв та 103 справ, три з яких – iз секретного дiловодства. Провести повне суцiльне звiряння на той час не було можливостi. Умови ставали дедалi складнiшими. Постiйнi обстрiли призвели до ушкодження та непрацездатностi централiзованої системи опалення. Врештi-решт, двома будiвлями архiву, архiвними документами та довiдковим апаратом до них заволодiла протизаконна архiвна служба т. зв. «ЛНР».

До серпня 2014 року, незважаючи на складнi умови, архiв не припиняв свою роботу та виконував усi покладенi на нього функцiї. Протягом серпня-вересня 2014 року Держархiв неодноразово змiнював мiсцезнаходження. Спочатку мiсцем його тимчасового розташування була адмiнiстративна будiвля Сватiвської районної ради. З 19 вересня 2014 року Держархiв знаходиться у мiстi Сєвєродонецьку.

Для архiвної галузi Луганської областi то були надважкi часи. Всi напрацювання довелося вiдновлювати «з нуля». Особливо складно було тим, кому довелося паралельно iз облаштуванням нових робочих мiсць шукати для себе й новi домiвки. На пiдконтрольну українськiй владi територiю переїхали по-справжньому вiдданi та незламнi духом люди. Так утворився новий колектив – команда професiоналiв, захоплених своєю справою.

Наразi реалiзацiю державної полiтики у сферi архiвної справи й дiловодства на пiдконтрольнiй українськiй владi територiї забезпечують 30 архiвних установ: Державний архiв Луганської областi, 12 архiвних вiддiлiв райдержадмiнiстрацiй, 2 архiвнi вiддiли вiйськово-цивiльних адмiнiстрацiй, 1 архiвний вiддiл мiської ради i 14 трудових архiвiв. Обсяг роботи, яку було здiйснено архiвними установами областi за цi шiсть рокiв, дiйсно вражає:

– забезпечено першочергове прийняття документiв (майже 14 тис. одиниць зберiгання) до Держархiву вiд архiвних вiддiлiв, що знаходяться на лiнiї розмежування зони АТО/ООС. Кiлькiсть Нацiонального архiвного фонду збiльшено на 38,8 тис. од. зб., справ з особового складу – на 25 тис од. зб.;

– придбано спецiальне обладнання для проведення оцифрування документiв. На книжковому сканерi Book2Net Kiosk та планшетному сканерi А3 Avision FB6280E, виготовлено понад 437 тис. цифрових копiй, оцифровано майже 5 тис. од. зб. Вiдреставровано та вiдремонтовано понад 86 тис. аркушiв; оправлено i пiдшито понад 8 тис. од. зб.;

– здiйснено 702 перевiрки роботи служб дiловодства та архiвних пiдроздiлiв пiдприємств, установ, органiзацiй областi, проведено 148 семiнарiв;

– пiдготовлено понад 580 документальних i онлайн-виставок та понад 140 статей у засобах масової iнформацiї;

– пiдготовлено майже 94 тис. довiдок на запити громадян;

– облаштовано стелажним обладнанням примiщення пiд архiвосховища Держархiву областi загальною площею 559 м2. Примiщення для спiвробiтникiв Держархiву укомплектованi сучасними офiсними меблями, комп’ютерною технiкою та лiцензiйним програмним забезпеченням;

– пiдписано Угоди про спiвробiтництво мiж Державним архiвом Луганської областi та юридичним факультетом СНУ iм. Володимира Даля i ЛНУ iм. Тараса Шевченка.

Для архiвної галузi України, зокрема держархiву областi, задля реалiзацiї зазначених завдань нагальним залишається питання цифровiзацiї процесiв архiвної справи, що дозволить зберегти безцiнне нацiональне надбання та задовольнити iнформацiйнi потреби суспiльства. Оцифрування документiв держархiв областi розглядає як основну стратегiю забезпечення збереженостi документiв.

Впровадження новiтнiх технологiй та iнформацiйних систем дозволяє Державному архiву Луганської областi впевнено рухатися вперед. Адже сьогодення потребує вiд працiвникiв архiвних установ сучасних вмiнь задля якiсного надання iнформацiйних послуг.

Багато задумiв вже вдалося втiлити в життя, але попереду ще чимало нової роботи. Вiдданiсть своїй справi, професiоналiзм та компетентнiсть допомагають успiшно долати усi виклики та працювати разом задля змiцнення i вдосконалення архiвної галузi Луганщинi.

Сердечно вiтаємо з Днем працiвникiв архiвних установ шановних колег – хранителiв нацiональної спадщини Луганської областi! З вiрою, оптимiзмом, новими задумами та сподiваннями на добрi змiни продовжуємо слугувати шляхетнiй метi. Адже наша iз вами копiтка праця допомагає вiдкрити маловiдомi сторiнки iсторiї та поповнювати знання про свiй народ. Нехай у ваших домiвках завжди панують добробут та злагода, а в серцях – впевненiсть та вiра у мирне майбутнє нашого краю!

Державний архiв Луганської областi

 

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх