Поїздка на Львiвщину за проєктом Луганської облдержадмiнiстрацiї «Змiнимо країну разом» в межах журналiстських обмiнiв на тему «Iсторико-мистецька та культурна спадщина Львiвщини» надихнула поговорити сьогоднi про музику. Якщо конкретнiше, про надзвичайний i не дуже розповсюджений музичний iнструмент – орган

 

Евелiна БОГДАНОВА

 

Так сталося, що єдиний в нашiй областi музичний орган наразi недоступний для бiльшостi мешканцiв Луганщини через вiйну та окупацiю частини територiї. Послухати органну музику ранiше можна було в Луганськiй обласнiй фiлармонiї. У 1985 році там було встановлено унiкальний орган, сконструйований в Нiмеччинi фiрмою «Александр Шуке». У 2014-му фiлармонiя припинила свою дiяльнiсть в окупованому мiстi й вiдновила вже у Сєвєродонецьку. Звичайно, без органу.

А ось у Львовi сьогоднi аж чотири дiючих органи, один з яких, що знаходиться в Латинськiй катедрi, за той короткий час поїздки нам вдалося послухати.

Органна музика звучить у Львовi вже понад шiсть столiть. На початку минулого столiття у мiстi було понад 40 органiв, працювали 5 органних фабрик, що вивозили свої вироби на продаж за кордон. На жаль, зараз залишилося менше десяти цiлих органiв та стiльки ж напiвзруйнованих.

 

ЛАТИНСЬКА КАТЕДРА

Архiвнi книги Латинського катедрального собору свiдчать, що з 1405 до 1415 року органiстовi храму Петровi Енгельбрехту виплачувалася платня. Тож вже тодi в Латинськiй катедрi звучала органна музика. Нинiшнiй орган, який ми почули, було встановлено там у 1890 роцi. Виготовив його львiвський майстер Ян Сливiнський. Iнструмент вже 130 рокiв грає майже щодня.

 

 

Якщо будете у Львовi й зацiкавитесь, як звучить орган Латинської катедри, ви можете прийти на меси, що служать у храмi в буднi днi та недiлю трьома мовами – українською, польською та латинською. Розклад мес знаходиться поруч зi входом в храм.

Цiкавим є i сам храм. Це найдавнiший у Львовi римо-католицький костел i єдиний цiлiсно збережений об’єкт архiтектури готики в мiстi. Вежа Латинської катедри разом iз Ратушею, Вежею Корнякта та Дзвiницею колишнього Бернардинського костелу є символами Львова.

 

ДОМIНIКАНСЬКИЙ СОБОР

У трапезнiй цього храму стоїть 11-регiстровий орган з педалями. Цей iнструмент сьогоднi вважається найстарiшим з дiючих органiв України. Йому 350 рокiв. Вiн демонструє, як звучали подiбнi iнструменти в епоху бароко.

 

 

Ранiше вiн стояв у Соборi святого Казимира, але був майже знищений пiд час Другої свiтової вiйни. З усiх його труб залишилося лише 12 найбiльших дерев’яних басiв.

Пiсля перевезення органу з Костелу святого Мартина до примiщення колишнього Костелу Божого Тiла ордену домiнiканцiв (Домiнiканського собору) за його вiдродження та реконструкцiю для потреб концертного використання взявся вiдомий львiвський органiст i єдиний в Українi органний майстер Вiталiй Миколайович Пiвнов. Вiн зiбрав цей iнструмент буквально по частинах, чим i врятував його. Пiсля двох рокiв роботи майстра над iнструментом орган з Костелу св. Мартина повернувся до життя i його почали використовувати для проведення концертiв органної музики.

 

КОСТЕЛ СВ. АНТОНIЯ

Знаний польський iсторик органного мистецтва Єжи Ґолос у власному дослiдженнi «The Instrument and its History» стверджує, що вже на початку ХVII столiття на Личакiвському передмiстi Львова у дерев’яному костелi Святого Антонiя Падуанського звучав орган.

Через сто рокiв на мiстi дерев’яного звели кам’яний храм, до якого у 1937 роцi з мiстечка П’йотркув-Трибунальський, що бiля польського мiста Лодзь, було привезено новий орган. Iнструмент був побудований в 1937 роцi на фабрицi «Станiслав Крючковський i син». У ньому є голоси флейтовi й струннi, регiстри «Voxhumana» («людський голос») та «Amabilis» («лагiдний»), загалом 17 регiстрiв.

 

 

Це наймолодший дiючий орган у Львовi.

Тривалий час органiстом костьолу був Анджей Тарасик, слiпий з дитинства музикант. У 18 рокiв вiн став органiстом i диригентом церковного хору. Всi служби вiн знав напам’ять, пiд час сольних концертiв у костелах св. Єлизавети та
св. Магдалини вiн виконував складнi твори Баха. Пам’ятають про нього i в Музичнiй академiї (колишнiй консерваторiї), де органiст працював настроювачем клавiшних iнструментiв.

 

КОСТЕЛ СВ. МАРIЇ МАГДАЛИНИ

Наприкiнцi XVI ст. шляхтянка Ганна Пстроконська подарувала монахам-домiнiканцям земельну дiлянку в районi Сикстiвки (тодi – передмiстя Львова) для спорудження духовної семiнарiї.

Оскiльки дiлянка землi була розташована у Галицькому передмiстi Львова, мiська влада не могла дозволити забудову такого характеру за мурами мiста з мiркувань безпеки, а також з фiнансових iнтересiв – церковнi землi не обкладалися податком та не пiдпорядковувалися мiськiй юрисдикцiї, тому були збитковими для мiського бюджету. Проте монахи, всупереч рiшенню магiстрату, у 1600 роцi почали зведення дерев’яного костелу.

В 1612 р. городяни розiгнали будiвельникiв. Домiнiканцiв зобов’язали купувати землi в мiстi лише за умови, що будуть платити до магiстрату всi передбаченi податки, а навколо монастиря побудують такий мур, який буде легко демонтувати у разi нападу ворогiв. Також монахам заборонили виробляти вино. Конфлiкт було вирiшено i протягом 1615-1630 рр., коли на мiсцi дерев’яного храму збудували кам’яний костел оборонного характеру.

 

 

Iдея встановити великий орган в цьому храмi була дуже вдала – примiщення має чудову акустику. У 1936 р. в храмi було встановлено орган, виготовлений вiдомою чесько-австрiйською фiрмою «Rieger». Вiн мав 70 регiстрiв, 12 з яких були розмiщенi окремо в спецiальнiй шафi з лiвого боку над вiвтарем, та додатковий пульт управлiння в самому вiвтарi.

Проте пiсля Другої свiтової вiйни музичний iнструмент, як загалом i храм, перестав дiяти. Будiвля належала Полiтехнiчному iнституту, її використовували як клуб.

У 1969 р. костел передали Львiвськiй фiлармонiї. У 1968-1969 рр. та в 1988 р. чеська фiрма «Rieger-Kloss» проводила реконструкцiї органу. В 1988 р. тут створили Будинок органної та камерної музики, постiйним органiстом якого став той самий Вiталiй Пiвнов.

Сьогоднi орган костелу св. Марiї Магдалини є одним iз найбiльших та найкращих в Українi. Iнструмент має 60 регiстрiв (пiд час реставрацiї 10 довелося забрати, щоб не псувати звук), складається вiн iз 4,5 тисяч труб.

 

ТЕ, ЧОГО ВЖЕ НЕМАЄ

Вiдомо, що радянська влада активно боролася з будь-якими проявами релiгiї, тож в бiльшостi храмiв було знищено унiкальнi музичнi iнструменти, бо двох однакових чи навiть подiбних органiв, незважаючи на їхню велич та громiздкiсть, не iснує.

Так, у Львовi одним з найкращих органiв на той час вважався iнструмент у Храмi Ольги та Єлiзавети. Один з найбiльших – знаходився у Церквi Андрiя Первозваного. Його було знищено у 60 роках ХХ столiття. Збереглися органнi труби у Львiвськiй фiлармонiї, але самого органу там немає. Пiд час окупацiї Львова у примiщеннi фiлармонiї розташовувався нiмецький госпiталь, i його пацiєнти зруйнували орган.

Хочеться сподiватися, що з органом в будiвлi Луганської обласної фiлармонiї в окупованому наразi Луганську цього не станеться…

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх