З кожним роком участь міжнародних організацій та інших країн у долі Луганщини зростає. Міжнародна технічна допомога (МТД) розповсюджується на всі важливі сфери життя області – охорону здоров’я, освіту, відновлення інфраструктури, розвиток бізнесу тощо. Значну роль у залученні МТД відіграє Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин Луганської обласної державної адміністрації, тож детальніше про цей напрям роботи ми говоримо з директором Департаменту – Денисом Денищенком

 

Евеліна БОГДАНОВА

 

– Денисе Вікторовичу, давайте почнемо з новини останніх днів – європейського проєкту RESPONSE. Як він вплине на розвиток Сєвєродонецька?

– Цей проєкт стартував цього листопада в Сєвєродонецьку та став можливим завдяки співпраці команди СНУ ім. В. Даля, нашого Департаменту та Агенції регіонального розвитку Луганської області.

Вперше в Луганську область залучено 5-річний проєкт, що реалізується в межах найбільшої європейської програми з фінансування науки та інновацій «Горизонт-2020». Загальний бюджет між всіма партнерами проєкту складає понад 23 млн євро, з яких 246 тис. євро – частка, що припадає на Сєвєродонецьк.

Технічна допомога проєкту зосереджена на декарбонізації електричної мережі та централізованих систем опалення/охолодження обраних міст, підтримці перехідних регіонів, що використовують викопні копалини та розвитку відновлюваних енергетичних джерел. Планується розробка нової системи для оптимізації потоків енергії, максимізації власного споживання та зменшення напруги мереж.

Окрім цього, проєкт пов'язує наявні мережі з цифровою інфраструктурою та підключення міських екосистем для забезпечення цифровізації послуг.

 

– Якi проєкти за участi та пiдтримки Департаменту наразi реалiзуються в областi у сферi освiти?

– Вiйськовий конфлiкт на сходi України став причиною вiдтоку таких кадрiв з Луганської областi. Саме тому, за iнiцiативи нашого Департаменту розпочато роботу над проєктом, що передбачає оснащення сучасними стендами двох учбових лабораторiй на базi СНУ iм. В. Даля для практичної пiдготовки висококвалiфiкованих кадрiв за спецiальностями «Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка», «Iнформацiйнi системи та технологiї», «Iнженерiя програмного забезпечення», «Автоматизацiя та комп’ютерно-iнтегрованi технологiї». Його реалiзацiя планується за фiнансової пiдтримки Проєкту USAID «Економiчна пiдтримка Схiдної України».

Вже у перший рiк свого iснування зазначенi лабораторiї дадуть необхiднi практичнi навички понад 200 студентам, а педагогiчний персонал Унiверситету пройде необхiдне навчання по роботi iз сучасним обладнанням, що пiдвищить їхню квалiфiкацiю.

Для спiвробiтникiв пiдприємств нашого регiону на базi створених лабораторiй Унiверситет зможе органiзовувати навчання та курси пiдвищення квалiфiкацiї за напрямами електромеханiки та автоматизацiї та матиме можливостi для прототипування виробiв пiдприємств.

Найближчим часом ще планується створення STEM-лабораторiї та Центру IТ-рiшень. У межах лабораторiї планується вiдкриття курсiв прикладної хiмiї, фiзики та робототехнiки для вчителiв загальноосвiтнiх шкiл. Наразi тривають пiдготовчi роботи та ремонти примiщень, закупiвля необхiдного обладнання та програмного забезпечення.

Центр IТ-рiшень стане одним з iнструментiв розвитку е-управлiння та сучасних iнформацiйних технологiй в громадах Луганської областi.

16 жовтня минулого року було погоджено Меморандум про спiвпрацю мiж проєктом USAID «Економiчне вiдновлення Схiдної України», СНУ
iм. В. Даля та Луганською облдержадмiнiстрацiєю, в рамках якого реалiзується iнiцiатива щодо створення на базi вишу сучасної IT-школи-кластеру для iнновацiйного розвитку регiону. Вказану iнiцiативу включено до Плану заходiв на 2021-2023 роки з реалiзацiї Стратегiї розвитку Луганської областi на 2021-2027 роки.

Також у межах Проєкту USAID «Економiчна пiдтримка Схiдної України» Луганський нацiональний аграрний унiверситет отримав допомогу на вiдновлення матерiально-технiчної бази, розвиток дуальної освiти, створення стратегiї розвитку, мiжнародного обмiну освiтнiми програмами тощо. Загальна сума гранту – майже 6,94 млн грн.

Наступний проєкт, що реалiзується за фiнансової пiдтримки Посольства США, важливий як для сфери медицини, так i освiти. Це створення Центру телемедицини та Регiонального центру TISC. Студенти Луганського медунiверситету будуть забезпеченi сучасними електронними ресурсами i технологiями та отримають можливiсть пройти стажування в провiдних науково-дослiдних установах України. Сума гранту – 83 тис. дол. США.

 

– Виставка «Схiд-Експо 2020» цьогорiч розпочалася в режимi онлайн. Що презентувала на нiй Луганщина?

– Дiйсно, Програма ООН iз вiдновлення та розбудови миру разом iз Мiнiстерством цифрової трансформацiї 29 жовтня 2020 року запустили бiзнес-виставку «Схiд-Експо 2020» в онлайн-форматi на вебсайтах «Схiд-Експо» та «Дiя.Бiзнес». Вона триватиме протягом року.

За iнiцiативи Департаменту на «Схiд-Експо» висвiтлено питання брендування територiй та представлено вiдеоколаж брендiв Донецької та Луганської областей. Тарас Доненко, керiвник команди Brandville, яка розробляє бренди для громад Донеччини та Луганщини, розповiв про особливостi спiвпрацi зi створення маркетингової стратегiї. Три бренди, що вже розробленi на Луганщинi (Кремiнської, Маркiвської та Бiлокуракинської громад), були продемонстрованi на виставцi.

Загалом вiд Луганської областi у «Схiд-Експо 2020» взяли участь 58 пiдприємств-учасникiв.

 

– Як мiжнароднi органiзацiї допомагають областi в умовах пандемiї?

– З початку квiтня 2020 року мiжнародними органiзацiями – UN RPP, UNICEF, UNHCR, WHO, HеlpAge International, МКЧХ, «Лiкарi свiту», «Люди в бiдi», ACTED – була надана суттєва пiдтримка обласним закладам охорони здоров’я, Нацiональнiй полiцiї, ДСНС та органам соцзахисту.

Мiжнароднi партнери надали близько 100 кисневих концентраторiв, засоби iндивiдуального захисту (бiльше 30 тис. масок багаторазового використання та респiраторiв, бiльше 1000 захисних костюмiв, захиснi окуляри, захиснi плащi, фартухи з ПВХ, рукавички, гумовi чоботи), бiльше 1000 л дезiнфектанту, лiкарнянi лiжка, матраци та господарське приладдя.

Надавалась також й пiдтримка вiдновлення iнфраструктури. Наприклад, Лисичанськiй мiськiй лiкарнi передали матерiали, необхiднi для проведення реконструкцiї системи каналiзацiї в iнфекцiйному вiддiленнi, а також придбано два водонагрiвальних бойлери.

Крiм цього, активно пiдтримувались iнiцiативи щодо запобiгання COVID-19 у межах грантових активностей.

Наприклад, UNRPP пiдтримано 3 гранти (на суму 30 тис. дол. США) та 7 iнiцiатив громадських органiзацiй в Луганськiй областi, спрямованих на протидiю поширення корановiрусної iнфекцiї та допомогу найбiльш вразливим групам населення на загальну суму 478 тис. грн. А також – грантова допомога у розмiрi до 7200 доларiв США для закупiвлi обладнання та iнструментiв, необхiдних для початку виробничої дiяльностi, найму додаткового персоналу для розширення бiзнесу, або для первинних закупiвель сировини та матерiалiв для виробництва продукцiї/надання послуг. Крiм того, UN RPP iнiцiйовано розробку iнтернет-магазинiв для МСП зi сходу України.

Мiжнародна органiзацiя з мiграцiї надає грошову допомогу дiючим пiдприємцям (попереднi грантери МОМ), якi найбiльше постраждали внаслiдок пандемiї COVID-19. Загалом 67 пiдприємцiв Луганської областi у жовтнi були пiдтриманi – 1000$ отримав кожен на покриття ними своїх фiксованих операцiйних витрат.

Допомога в напряму боротьби з коронавiрусною iнфекцiєю надається i на теперiшнiй час, Департаментом зроблено запити щодо розширення потреб через зростання рiвня захворюваностi в Луганськiй областi.

 

Попри інші робочі питання, з порядку денного не зникає тема виплати допомоги з державного та місцевого бюджетів постраждалим від пожеж на Луганщині. Щодня відповідна тимчасова комісія, створена при ВЦА м. Сєвєродонецька, розглядає справи погорільців.

Станом на 11 листопада виплачена допомога з державного бюджету 194 постраждалим на суму 58,6 млн грн. Одноразова матеріальна допомога за кошти міського бюджету – на суму 1 млн грн.

Тимчасово 26 погорільців проживають  у гуртожитках по вул. Гоголя та бульвару Дружби народів. 17 з них вже отримали матеріальну допомогу.

Також структурні підрозділи ВЦА допомагають погорільцям із відновленням або оформленням документів. Найчастіше у постраждалих не оформлене право власності, вони не вступили у спадок або вирішують особливості родинних стосунків. Є й випадки, коли досі тривають пошуки власників зруйнованих домогосподарств. Комісія розглядає такі справи, але вимушено відкладає, тому що державна допомога виплачується саме власнику будинку.

Нагадаємо, відповідно до розпорядження КМУ, 300 тис. грн на сім’ю виплачується власникам житлових будинків, які повністю зруйновані, а сім’ям, які відселені з житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту, – 50 тис. Також погорільці отримають допомогу з обласного та державного бюджетів. Зруйновано вогнем 459 житлових будинків.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх