Освітня галузь – одна з тих, де найактивніше впроваджуються реформи. В останні кілька років кардинальні зміни відчули на собі як найменші здобувачі освіти, так і студенти вишів і коледжів. Питаннями про те, як процес реформування освіти відбувається на Луганщині, ми починаємо наш цикл інтерв’ю з заступницею голови облдержадміністрації Катериною Безгинською

 

Ганна СИМОНОВА

 

– Як ви загалом оцiнюєте стан розвитку системи освiти Луганщини, Катерино Миколаївно?

– За результатами монiторингу соцiально-економiчного розвитку регiонiв за напрямом «Доступнiсть та якiсть послуг у сферi освiти» в 2019 роцi Луганщина посiдає 9 мiсце помiж 25 областей України.

У непростих демографiчних i соцiально-економiчних умовах нам вдається здiйснювати оптимiзацiю та модернiзацiю мережi закладiв освiти з метою ефективнішого використання їхніх матерiально-технiчних, кадрових та фiнансових ресурсiв.

Наразi в Луганськiй областi задовольняють потреби населення 271 заклад дошкiльної освiти, 273 заклади загальної середньої освiти, 19 закладiв професiйної освiти та 23 заклади вищої освiти I-IV рiвнiв акредитацiї.

 

– Як впроваджується в областi концепцiя «Нової української школи»?

– Вважаю, що успiшна реалiзацiя реформи неможлива без належного фiнансового забезпечення. У 2020 роцi область отримала субвенцiю з державного бюджету на фiнансування потреб НУШ у сумi 16,761 млн грн. Згiдно з розпорядженням голови обласної державної адмiнiстрацiї бiльше 4 млн розподiлено на закупiвлю засобiв навчання та обладнання (крiм комп’ютерного), 6,424 млн – на закупiвлю сучасних меблiв для початкових класiв, 5,621 млн – на комп’ютерне обладнання i ще 699 тисяч – на закупiвлю iнвентарю для фiзкультурно-спортивних примiщень, засобiв навчання, зокрема – навчально-методичної та навчальної лiтератури, зошитiв з друкованою основою для закладiв загальної середньої освiти, що беруть участь у експериментi з реалiзацiї Державного стандарту початкової освiти.

Субвенцiя використовується тiльки на умовах спiвфiнансування з мiсцевих бюджетiв. Наразi бiльшiстю вiддiлiв освiти  вже укладенi договори, триває перiод поставки замовлених товарiв.

 

– З огляду на пандемiю COVID-19 перед системою освiти областi постали новi виклики, зокрема, органiзацiя дистанцiйного навчання. Чи показали вони проблеми iз пiдключенням закладiв освiти до iнтернету та забезпеченням комп’ютерною технiкою?

– Комп’ютерною технiкою заклади загальної середньої освiти оснащено на 100%. 44% шкiл та 54% дитсадкiв пiдключенi до мережi Iнтернет зi швидкiстю менше 30 Мбiт/с. 139 шкiл пiдключили у 2019 та 2020 роцi. Наразi є потреба щодо полiпшення якостi Iнтернету в 93 закладах загальної середньої освiти. Ця робота триває.

 

На відкритті навчально-практичного центру у Сєвєвродонецьку

 

– Що зроблено у напрямі придбання сучасного навчального обладнання?

– На нашу область передбачена освітня субвенція для оснащення шкіл та закладів професійної (професійно-технічної) освіти у сумі 9,785 млн грн.

Використання цих коштів ми погодили з Міністерством освіти та науки, і вже на підставі цього Департамент освіти та науки розпочав процедуру закупівлі.

 

Тож, цього року STEM-лабораторiями буде забезпечено Лисичанський та Сєвєродонецький багатопрофiльнi лiцеї, Новопсковський та Гiрський опорнi заклади освiти та обласний вiйськовий лiцей.

У чотирьох школах – Лисичанськiй № 8, а також Маркiвському, Новоайдарському та Мiловському опорних закладах освiти – оснастять кабiнети фiзики.

У Лисичанськiй гiмназiї, Чмирiвському, Троїцькому, Бiловодському опорних закладах та Кремiнськiй школi № 1 будуть оснащенi кабiнети математики.

 

– Як вирiшується питання з пiдвезенням дiтей у сiльськiй мiсцевостi?

– У межах освiтньої субвенцiї обласному бюджету на 2020 рiк було передбачено 8,759 млн грн на придбання шкiльних автобусiв.

На цi кошти Департамент освiти придбав 4 автобуси, якi призначені також для перевезення школярiв з обмеженою здатнiстю до пересування. Кожний автобус розрахований на 24 посадочних мiсця. 18 вересня голова ОДА Сергiй Гайдай вручив ключi вiд них Старобiльськiй РДА, Троїцькiй, Бiлокуракинськiй та Краснорiченськiй ОТГ. Автобуси вже вийшли на маршрути.

Загалом у нас дiтей перевозять 144 шкiльнi автобуси. З урахуванням створення опорних шкiл, наразi ще є потреба у придбаннi 40 шкiльних автобусiв.

 

– Добiгає кiнця вступна кампанiя в унiверситетах i коледжах, уже можна пiдбивати першi пiдсумки. Наскiльки цього року вона була успiшною в закладах вищої та фахової передвищої освiти областi?

– В областi функцiонує 5 перемiщених унiверситетiв та 17 фахових коледжiв.

До унiверситетiв цьогорiч вступило 4686, а до коледжiв – 1844 абiтурiєнти. Результати вступної кампанiї 2020 року засвiдчили, що бiльшiсть закладiв вищої та фахової передвищої освiти впоралися з набором студентiв, виконавши державне або регiональне замовлення в середньому на 85%.

Проте, на жаль, iснує тенденцiя до зменшення кiлькостi вступникiв до наших вишiв: у 2019 роцi їхня загальна кiлькiсть була бiльшою майже на 7%. З одного боку, зниження контингенту зумовлюють демографiчнi коливання й показник народжуваностi, який в Українi не найкращий. Але, з iншого, давайте рахувати й об’єктивнi чинники: недостатня матерiально-технiчна забезпеченiсть евакуйованих унiверситетiв, проблеми транспортної iнфраструктури регiону, нестача мiсць
у гуртожитках змушують наших випускникiв шукати зручніші умови навчання у iнших регiонах України.

Змiни, внесенi до Закону України «Про вищу освiту» в липнi 2020 року, розширили освiтнi права дiтей та молодi з тимчасово окупованих територiй Донбасу та територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення, але водночас також сприяли новiй хвилi вiдтоку iнтелектуальної молодi з областi, адже через освiтнi центри «Донбас – Україна» можна було вступити не лише до перемiщеного, а до будь-якого вишу в Українi.

 

Один із шкільних автобусів, придбаних цього року Департаментом освіти

 

– Дiйсно, говорячи про вступну кампанiю, не можна оминути питання вступу абiтурiєнтiв з тимчасово окупованих територiй. Як здiйснювався їх прийом до луганських вишiв?

– З 9 червня 2020 року в унiверситетах та коледжах областi працювали 10 освiтнiх центрiв «Донбас – Україна», якi надавали консультативну допомогу, приймали заяви вiд випускникiв шкiл з тимчасово окупованих територiй та територiй, що знаходяться на лiнiї розмежування. Станом на 1 жовтня до унiверситетiв через освiтнi центри зараховано 365 таких абiтурiєнтiв, ще 31 здобуватимуть фахову передвищу освiту в наших коледжах.

Традицiйно найбiльша кiлькiсть студентiв з тимчасово окупованих територiй – у СНУ iм. Даля (172) та ЛНУ iм. Шевченка (115).

Нагадаю, що через пандемiю подовжено термiни вступу таких дiтей до закладiв вищої освiти України. Тож до 23 жовтня вони ще мають змогу стати студентом українського вишу.

Усi вступники з тимчасово окупованих територiй вiдповiдно до українського законодавства забезпечуються соцiальною стипендiєю, пiдручниками та доступом до мережi Iнтернет.

Пам’ятайте, що ви потрiбнi Українi, а Україна потрiбна вам!

 

– I, нарештi, питання щодо професiйної освiти. МОН дедалi частiше анонсує широку її трансформацiю. Якi ви бачите перспективи для закладiв профтеху Луганської областi?

– З позитивного: в областi активно впроваджується дуальна форма навчання, за програмами якого здобувачi професiйної освiти до 70% навчального часу проводять на реальному виробництвi, а не в аудиторiях. У
2019-2020 навчальному роцi на 25% зросла кiлькiсть закладiв, що мають такi програми.

Облдержадмiнiстрацiя зi свого боку створює всi умови для реалiзацiї рiзних форм спiвробiтництва з роботодавцями у межах публiчно-приватного партнерства в галузі професiйної освiти.

Основною ж проблемою наших професiйно-технiчних закладiв залишається їх низька наповнюванiсть (у середньому – 150-200 осiб), що, на жаль, заважає їм брати участь у бiльшостi проєктiв, упроваджуваних Урядом та мiжнародними органiзацiями. I хоча ми робили усе, щоб зберегти територiально розрiзненi заклади профтеху як автономнi, змушенi констатувати, що їхня оптимiзацiя шляхом укрупнення – лише питання часу.

У зв’язку з тим, що їх фiнансування здiйснюється з обласного бюджету, ми зацiкавленi у якнайшвидшому прийняттi позитивного рiшення Урядом про передачу їхніх цiлiсних майнових комплексiв у спiльну власнiсть територiальних громад мiст, сiл та селищ Луганської областi.

На сьогоднi Кабiнетом Мiнiстрiв прийнято рiшення про передачу 6 таких закладiв (третина iз загальної кiлькостi). Це дозволить у подальшому здiйснювати обласному бюджету видатки не лише на поточнi, а й капiтальнi ремонти.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх