23 роки на Луганщині працює КП «Луганський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» – небанківська фінансова установа, що реалізує в області відповідну регіональну програму підтримки селян під назвою «Власний дім». Ця програма надає можливість сільським жителям одержати пільгові кредити на будівництво, придбання житла, його благоустрій, а також на придбання сільгосптехніки, обладнання та худоби. Деталі – в інтерв’ю з т.в.о. керівника Фонду ІЖБ Олексієм Ілюшиним

 

Евеліна БОГДАНОВА

 

– Розкажіть про Фонд ІЖБ. З якою метою його було створено?

– Фонд було створено Луганською облдержадміністрацією на виконання відповідного указу Президента у 1997 році. Наразі ми підпорядковані Луганській обласній військово-цивільній адміністрації.

Подібні фонди тоді створювалися в кожній області, але наш Фонд – єдиний в Україні, серед інших, що був зареєстрований як небанківська фінансова установа. Ми маємо відповідну ліцензію на кредитування. Діяльність Фонду регулює Національний Банк України.

Метою нашої діяльності є реалізація в області державної житлової політики, програм пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників «Власний дім», енергозбереження та реформування теплового господарства, сільського господарства та розвитку сільських територій, розширення інвестування в будівництво житла та інженерних мереж. Це поліпшення житлово-побутових умов сільського населення, покращення соціально-демографічної ситуації, стимулювання закріплення молоді на селі та збільшення випуску сільгосппродукції і зайнятості сільського населення.

 

– Наскiльки ефективна програма «Власний дiм»?

– За роки впровадження програми у соцiальну сферу сiльських територiй областi було iнвестовано 153 млн грн кредитiв, якими скористалися 14,5 тис. сiльських сiмей. За кредитної пiдтримки Фонду було збудовано та реконструйовано
251,4 тис. м2 житла, придбано 406 житлових будинкiв, облаштовано iнженерними мережами 9988 сiльських садиб.

У 2017 роцi Фонд розпочав реалiзацiю вже п’ятого етапу Регiональної програми «Власний дiм», який передбачено завершити у 2022 роцi. На цьому етапi реалiзацiї програми заплановано забезпечити житлом та комфортними умовами проживання  бiльше 200 сiльських сiмей, надати кошти для будiвництва,  реконструкцiї та придбання 12,5 тис. м2 житла. Прогнозний обсяг фiнансування програми до 2022 року складе близько 15 млн грн.

 

– До територiї роботи Фонду включенi населенi пункти, наближені до лiнiї зiткнення?

– Ми працюємо з усiма сiльськими територiями областi, що пiдконтрольнi українськiй владi.

 

– Звiдки йде фiнансування надання кредитiв для селян?

– Надання кредитiв здiйснюється з трьох джерел – державного, обласного та районних бюджетiв.

 

  

 

– Розкажiть детальнiше умови: хто, скiльки i на який строк може отримати кредитнi кошти?

– На сьогоднi програма «Власний дiм» передбачає декiлька напрямiв кредитування зі строками повернення до 20 рокiв, а молодим сiм'ям – до 30 рокiв: до 400 тис. грн – на будiвництво нового житла; до 300 тис. – на придбання житла на вторинному ринку; до 250 тис. грн – на добудову чи реконструкцiю, термомодернiзацiю житла.

Також надаємо кредити на будiвництво iнженерних мереж (газифiкацiя, водопостачання, водовiдведення, опалення, електрифiкацiя житла, придбання опалювальних котлiв, що працюють на будь-яких видах палива) – до 100 тис. грн з термiном погашення до десяти рокiв.

I кредити на розвиток особистого селянського господарства (придбання сiльгосптехнiки, обладнання, поголiв’я худоби) – до 300 тис.. грн з термiном погашення до десяти рокiв.

 

– Вiд чого залежить строк та сума кредитiв?

– Строк кредиту залежить вiд вiку людини. Зараз, з урахуванням березневих змiн до Постанови КМУ
№ 1597, позичальник повинен повернути кредит до настання пенсiйного вiку. Також строк та сума кредиту залежать вiд платоспроможностi позичальника та кошторисної вартостi об’єкта кредитування.

 

– Тож розмiри кредиту напряму залежать вiд офiцiйної заробiтної плати?

– Звичайно. Сукупний дохiд всiх членiв родини позичальника, який враховується при розрахунку платоспроможностi, повинен буди пiдтверджений офiцiйними довiдками.

 

– Пiд який вiдсоток надаються такi кредити?

– За користування кредитом та за його обслуговування позичальники сплачують Фонду всього 10% рiчних.

Причому вiд сплати процентiв за користування кредитом звiльняються позичальники, що утримують трьох i бiльше дiтей; вiйськовослужбовцi, подружжя, в якому чоловiк або дружина є вiйськовослужбовцем, резервiсти та вiйськовозобов’язанi – на особливий перiод, що пiдтверджується копiєю вiйськового квитка, довiдками з вiйськкомату.

Проценти нараховуються на залишок тiла кредиту. Фонд не застосовує iндексацiю сум кредиту у зв’язку з iнфляцiєю в межах договiрних строкiв його повернення. Вiдсоткова ставка по кредиту фiксована з моменту його отримання.

 

– Якi ще умови потрiбно виконати для отримання пiльгового кредиту?

– Обов’язково кредитний договiр повинен бути забезпеченим. Наприклад, у разi придбання житла забезпеченням повернення кредиту є договiр iпотеки. У разi реконструкцiї житла чи будiвництва потрiбен поручитель – платоспроможна особа.

 

– Передбаченi якiсь пiльги для внутрiшньо перемiщених осiб?

– Окремих пiльг для ВПО немає, але кредити їм надаються першочергово, як i молодим спецiалiстам, вiйськовослужбовцям, резервiстам та вiйськово-
зобов’язаним.

 

– Серед iншого, Фонд надав кредити на встановлення автономного опалення. Чи скористалися ними жителi Рубiжного пiд час впровадження в мiстi програми децентралiзацiї теплопостачання?

– Так, з 2009 року Фонд IЖБ є учасником Регiональної програми модернiзацiї систем теплопостачання Луганської областi на 2017-2020 роки. Вiдповiдне фiнансування на її реалiзацiю видiлялося з обласного бюджету. У 2018 роцi з загального фонду обласного бюджету було видiлено 1 млн грн, i ми видали кредити на встановлення автономного опалення 36 жителям Рубiжного.

На жаль, через вiдсутнiсть бюджетного фiнансування Фонд припинив кредитування за цiєю програмою.

 

  

 

– Чи активно селяни беруть кредити на розвиток особистих домогосподарств?

– Регiональна комплексна програма «Власний дiм» передбачає надання за рахунок мiсцевого бюджету кредитiв до 300 тис.яч на придбання сiльгосптехнiки, обладнання. Ранiше бiльше цiкавилися придбанням за кредитнi кошти великої рогатої худоби, свиней. Ми активно пiдтримували особистi селянськi господарства, зайнятi переробкою молока. Останнiм часом попитом користуються кредити на будiвництво господарських споруд.

 

– В яких районах найбiльший попит на кредити Фонду?

– Майже всi райони й ОТГ беруть участь у програмi. Окрiм мiст, Троїцький, Старобiльський, Станично-Луганський (пiдконтрольна частина), Сватiвський, Новопсковський, Новоайдарський, Мiловський, Маркiвський, Кремiнський, Бiлокуракинський, Бiловодський райони спiвпрацюють з Фондом IЖБ. Попаснянський район вiд спiвпрацi вiдмовився – кажуть, що потреби немає. Активно спiвпрацює з Фондом Бiловодська ОТГ. Вони у поточному роцi видiлили на пiльговi кредити для своїх мешканцiв 200 тис. грн з мiсцевого бюджету.

 

– Завершується рiк. Обсяги кредитiв, запланованi
на 2020-й, вже вибранi?

– Скорiш за все через пандемiю коронавiрусу люди на якийсь час знизили увагу до пiльгових кредитiв Фонду. А ось зараз ситуацiя розгойдується, активнiсть сiльського населення збiльшилася.

На цей рiк для реалiзацiї програми «Власний дiм» у нас заплановано 3 млн грн фiнансування з держбюджету, 2,7 млн – з обласного i 631,1 тис. грн – з районних бюджетiв i бюджетiв ОТГ.

Станом на кiнець вересня кредити отримали 29 мешканцiв сiльської мiсцевостi Маркiвського, Мiловського, Старобiльського, Троїцького, Станично-Луганського, Бiловодського, Новоайдарського та Сватiвського районiв на загальну суму 2,9 млн грн. З них на завершення будiвництва та реконструкцiю житлових будинкiв кредити отримали 23 позичальника, на будiвництво нових будинкiв – ще троє, придбано два будинки та один – газифiковано за кредитнi кошти.

 

– Наскiльки добросовiсно люди платять за кредитами?

– У зв’язку з бойовими дiями у нас залишилися неповернутi кредити, здебiльшого з непiдконтрольної українськiй владi територiї – Слов’яносербського район, непiдконтрольнiй частинi Станично-Луганського, Перевальського, Лутугiнського районiв. Туди багато було видано кредитiв i за рахунок державних, i обласних коштiв. Ми телефонуємо людям, надсилаємо смс-повiдомлення, зв’язуємося по Вайберу – розшукуємо людей. Окремi люди платять. Частiше це пенсiонери, що приїжджають сюди за пенсiєю. Але це дуже невеличкий вiдсоток. Намагаємося працювати з поручителями, подаємо позови до суду.

 

– Куди треба звертатис.я зацiкавленим в пiльгових довгострокових кредитах жителям Луганщини?

– У нас є офiцiйний сайт www.fondigs.lg.ua, де є вся iнформацiя. Плюс за кожною територiєю закрiплений регiональний представник.

За консультацiями можна звернутис.я за адресою: м. Сватове, вул. Садова, 74а, тел. (06471) 3-22-30; (066) 301-87-53; (098) 517-34-00.

Жителi Кремiнського, Сватiвського, Новоайдарського, Попаснянського районiв можуть зателефонувати за номером (050) 726-37-51; Бiлокуракинського,  Старобiльського, Троїцького районiв  за тел.: (099) 93-39-759; Бiловодського, Маркiвського, Мiловського, Новопсковського та Станично-Луганського районiв – за тел.: (050) 826-95-66 та (050) 657-63-73.

Наша електронна поштова скринька – budfond@meta.ua.

Фото: Зданi в експлуатацiю будинки

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх