Покраяна у 2014-му Луганщина поступово перетворилася з промислового на бiльш аграрний регiон. Проте промисловiсть виробляє додану вартiсть, отже її розвиток – це шлях до наповнення бюджетiв всiх рiвнiв, зайнятiсть населення, добробут i розвиток територiй. Про проблеми та перспективи Луганщини промислової розмовляємо з Наталiєю Романенко, заступником голови Луганської облдержадмiнiстрацiї

 

Ганна СИМОНОВА

 

– Наталiє Анатолiївно, пiд час оголошення про ваше призначення Сергiй Гайдай зазначив, що хоче за рiк бачити Луганщину будiвельним майданчиком. Як ви сприйняли таке завдання?

– Робота промислового комплексу – це фундамент добро-
буту i розвитку нашого регiону, тому забезпечення комфортних умов ведення бiзнесу – головне завдання влади на всiх рiвнях. А отже – i моє.

 

– Вiдомо, що бiльшiсть промислових об’єктiв залишилася по iншу сторону лiнiї зiткнення, i через це Луганщина переживає важкi часи. Чи є у промисловостi регiону майбутнє i якi базовi умови потрiбно створити для сталого розвитку тих пiдприємств, що залишилися тут?

– Сьогоднi на пiдконтрольнiй територiї Луганщини здiйснює виробничу дiяльнiсть 471 промислове пiдприємство. Основнi, як вiдомо, зосереджено у мiстах Сєвєродонецьк, Рубiжне та Лисичанськ: їхня питома вага у загальному обсязi реалiзацiї промислової продукцiї областi складає майже 50%.

Кожне iз зазначених пiдприємств стикається з перешкодами як загального плану, так i специфiчними, пов’язаними з прифронтовим станом областi.

Для сталого їх розвитку насамперед потрiбно забезпечити надiйне енергопостачання. Через це залишається незадiяним потенцiал пiдприємств з безперервним циклом виробництва. Зокрема ПрАТ «ЛИНIК», яким пiдготовлено до запуску виробництво полiпропiлену, та ПрАТ «Азот», яке на цей час використовує власну когенерацiйну установку, але її можливостi обмеженi.

Також промисловостi областi потрiбнi iнвестицiї, пiльгове кредитування, захист вiд неякiсної конкуренцiї, наприклад  через вжиття антидемпiнгових заходiв при здiйсненнi митних операцiй. Необхiдна лiквiдацiя iмiджу «сiрої зони», тому що Україна та зарубiжжя iнодi навiть не здогадуються про потенцiал Луганської областi, її унiкальнi пiдприємства.

I, звичайно, потрiбно залучення пiдприємств до вiдновлення та розбудови миру в регiонi – це буде вигiдно як територiям, так i самим пiдприємствам.

 

– Вже 9 мiсяцiв Україна в цiлому i Луганщина зокрема демонструють зниження iндексу промислової продукцiї. Чим це зумовлено?

– Навiть за умови всiх проблем iндекс промислового виробництва Луганської областi за 2019 рiк склав 96 %. А проблем – безлiч. Це, як я казала вище, вiдсутнiсть сталого енергопостачання та вiд’єднання вiд Об’єднаної енергосистеми України. Це i неконкурентоспроможнiсть продукцiї через непомiрно високу цiну на газ, який використовується в якостi сировини, i складнощi ведення бiзнесу через близькiсть регiону до лiнiї розмежування, i постiйне зростання тарифiв на послуги залiзничного транспорту, цiн на газ i електроенергiю.

Незважаючи на це, великi пiдприємства областi беруть курс на збільшення виробництва. Так, на «Азотi» розпочато виготовлення амiаку та карбамiду. Потужнiсть цеху виробництва амiаку 1-А становить
1700 т/добу, цеху виробництва карбамiду – 1200 т/добу.

ТОВ НВП «Зоря» укладено багаторiчний контракт з партнерами iз США на поставку промислових вибухових речовин. У галузi машинобудування ПрАТ «СНВО «Iмпульс» сьогоднi поставляє обладнання ДП «НАЕК «Енергоатом» на загальну суму понад 300 млн грн.

Поступово набирає обертiв легка промисловiсть. Прикладом може служити ТОВ «Рубiжанська панчiшна мануфактура». На базi ФОП Мiсюренко вiдкрито нове сучасне виробництво високоякiсних панчiшно-шкарпеткових виробiв, що забезпечило створення 140 постiйних робочих мiсць та збiльшення надходжень до бюджетiв усiх рiвнiв.

 

– Вiдновлення роботи з виробництва добрив на «Азотi» – це разовий контракт, чи це буде сталий процес?

– Нi, це не пов’язано з отриманням тимчасових замовлень. Вiдповiдно до затвердженої програми, з початку мiсяця пiдприємство вiдновило повний цикл виробництва мiнеральних добрив з виготовленням амiаку включно.

Номенклатуру добрив азотної групи, на вiдмiну вiд роботи на давальницький сировинi, розширено виробництвом карбамiду, рiдкої карбамiдно-амiачної сумiшi тощо. Є всi пiдстави сподiватися на сталу безперервну роботу, оскiльки вже за пiдсумками 2019 року обсяги реалiзацiї продукцiї на пiдприємствi зросли майже у 2,5 рази.

Це вiдбулося зокрема i за рахунок введення нової установки з отримання рiдких добрив, що надало можливiсть удвiчi збiльшити обсяг
їх нього виробництва вiдносно попереднього року, коли використовувалася тимчасова технологiчна схема.

Сукупнi капiтальнi iнвестицiї у розвиток виробництва пiдприємства в 2019 роцi склали 32,73 млн грн. Крiм монтажу установки з отримання рiдких добрив, модернiзовано амiачно-холодильну установку, проведено капiтальний ремонт у цехах з виробництва азотної кислоти, паропостачання, загальних комунiкацiй.

Одним словом, все налаштовано на довгострокову плiдну роботу. Також хочу зазначити, що на цей час пiдприємство не має дефiциту замовлень, його продукцiя розходиться, фактично, «з колiс».

 

– Зараз багато уваги прикуто до пiдприємств вугiльної промисловостi, навiть заступник мiнiстра приїжджав на Лугансщину ознайомитися зi справами на мiсцi. Чого очiкувати шахтам та їхнім працiвникам найближчим часом?

– На пiдконтрольнiй територiї Луганської областi діють два вугледобувних пiдприємства: ПАТ «Лисичанськвугiлля» та ДП «Первомайськвугiлля», в якi входять 8 вiдокремлених пiдроздiлiв. Загальнi балансовi запаси вугiлля складають 375,51 млн тонн.

Для забезпечення ефективного управляння зазначеними пiдприємствами Мiнекоенерго розробляється концепцiя, першим заходом якої буде здiйснено аналiз шахт та подiлення їх на перспективнi, неперспективнi та соцiально значимi. Пiсля цього буде здiйснено розподiл шахтного фонду та направлення ресурсiв для розвитку перспективних та соцiальнозначимих шахт.

Разом з цим з’явиться можливiсть залучити стратегiчних iнвесторiв на засадах державно-приватного партнерства на умовах концесiї, довгострокової оренди, спiльної дiяльностi, передбачити покладення на iнвесторiв у встановленому законодавством порядку обов’язків збереження та розвитку виробничих потужностей пiдприємств, дотримання соцiальних та екологiчних вимог.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх