З моменту запуску ринку сільськогосподарської землі пройшло три місяці. Чи справдилися побоювання, що з відкриттям ринку землю одразу почнуть скуповувати агрохолдинги, а паї продаватимуться за «пляшку горілки»? Як насправді розпоряджаються власними земельними ділянками мешканці Луганщини? На ці та інші питання нам відповів Сергій Хлякін, директор Департаменту агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації

 

Евеліна БОГДАНОВА

 

– Сергію Анатолійовичу, давайте спочатку ще раз нагадаємо читачам умови, за якими діє сьогодні ринок сільськогосподарської землі в Україні.

– Чинним земельним законодавством передбачено, що набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення з 1 липня можуть лише фізичні особи – громадяни України.

Так триватиме до 2024 року, коли за законодавством право купувати землю отримають і юридичні особи. Але також за певних умов: ці юрособи мають бути створені та зареєстровані за законодавством України, а їхніми учасниками (акціонерами, членами) можуть бути лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади.

Отримати у власність сільськогосподарську землю зможуть банки, але лише в порядку звернення стягнення на земельні ділянки як на предмет застави. Причому такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років із дня набуття права власності.

Комунальні та державні землі, відповідно до закону, продавати заборонено.

До того ж на першому етапi вiдкриття ринку землi встановлена максимальна концентрацiя землi для фiзичних осiб – до 100 га «в однi руки». Для юридичних осiб – пiсля другого етапу реформи – з 2024 року – до 10 тис. га.

Важливим моментом є те, що цiна продажу земельних дiлянок не може бути нижчою за їхню нормативну оцiнку. Розрахунки за придбання землi мають бути винятково у безготiвковiй формi, а покупець повинен надати документи, що пiдтверджують джерело походження коштiв.

 

– Тож, виходячи з умов вiдкриття ринку землi, можна казати, що агрохолдинги не кинулися скуповувати землю, адже досi не мають такого права?

– Так.

 

– А щодо скупки земель за безцiнь?

– Вiдповiдно до проведеної загально-нацiональної оцiнки земель в Українi, в Луганськiй областi створенi наступнi показники нормативної грошової оцiнки земельних дiлянок: сiльськогосподарських угiдь – рiлля – 27125 грн/га, багаторiчних насаджень – 47053 грн/га, пасовищ – 5843 грн/га та сiножатi – 8213 грн/га. Нижче за цi показники землю продавати заборонено.

 

– Скажiть свою думку для тих, хто вагається: чи варто поспiшати з продажем дiлянки?

– Експерти не радять поспiшати. З часом ринковi цiни зростуть. Вiдповiдно, зросте i середня орендна плата, тож здавати в оренду дiлянки буде дедалi вигiднiше.

I, взагалi, треба розумiти, що земля – це надiйний актив, i є багато способiв його використання. Можна здавати землю в оренду й отримувати постiйний дохiд, який, за прогнозами, надалi тiльки зростатиме. А можна самому стати фермером – користуватися своєю або орендованою землею та розвивати власну справу.Водночас брати участь у державних програмах пiдтримки та отримувати компенсацiю, вiдшкодування вiдсоткiв по кредитах чи покриття дорадчих послуг.

Можна використати дiлянку як заставне майно та отримати кошти на розвиток свого господарства або на особистi цiлi. А можна подарувати або вiддати у спадок. Ну i, звичайно, продати, бо бувають рiзнi ситуацiї.

 

– А власники земельних дiлянок Луганщини як вважають? Чи багато землi продано за цi три мiсяцi в областi?

– Ажiотажу немає. Станом на 29 вересня на територiї регiону проведено 174 операцiї продажу земель сiльськогосподарського призначення за цiльовим призначенням «для ведення товарного сiльськогосподарського виробництва» загальною площею 782 га. Середня вартiсть 1 гектара вiдчужених земельних дiлянок складає 29,1 тис. грн.

Разом з тим ринок працює прозоро: з 1 липня на сайтi Держгеокадастру дiє портал з монiторингу земель, де публiкується карта сiльськогосподарських земель України. Там, у базi даних Мiнiстерства агрополiтики, в онлайн-режимi є інформація про земельнi операцiї по країнi в розрiзi областей.

Пiд «земельними операцiями» мається на увазi: продаж, вiдчуження та дарування земельних паїв. Кожен може вiдслiдкувати, скiльки гектарiв вiдчужено, де i на яких умовах.

 

– Якi є складнощi у процесi вiдчуження земельних дiлянок?

– Є окремi складнощi у нотарiальному оформленнi угод.

Наприклад, в урядовiй постановi «Про затвердження Порядку здiйснення перевiрки вiдповiдностi набувача або власника земельної дiлянки сiльськогосподарського призначення вимогам, визначеним ст. 130 Земельного кодексу України» передбачено, що до укладання угоди нотарiусу потрiбно:

– встановити особу – набувача земельної дiлянки сiльськогосподарського призначення;

– встановити кiнцевого бенефiцiарного власника юридичної особи;

– провести перевiрку застосування спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй) вiдповiдно до Закону України «Про санкцiї»;

– здiйснити перевiрку вiднесення набувача до перелiку осiб, пов'язаних із провадженням терористичної дiяльностi, сформованого у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

– визначити загальну площу земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення у власностi набувача.

Зауважу, що нотарiуси проводять перевiрки набувачiв та власникiв земель у ручному режимi. Механiзм перевiрки займає iнодi декiлька тижнiв. До того ж це призводить до подорожчання нотарiальних послуг.

Тобто проблеми – це багатоетапнiсть процесу, а вiдповiдно – довгий строк оформлення та висока вартiсть нотарiальних послуг.

 

– А що важливо знати власнику сiльськогосподарської землi, якщо вiн все ж таки вирiшив продати свою дiлянку?

– Окрiм обмежень, що дiють сьогоднi на ринку землi, про якi я вже казав на початку нашої розмови, власник земельного паю має пам’ятати про переважне право орендаря на викуп сiльськогосподарської землi, визначене Земельним кодексом.

Тож, якщо громадянин – власник сiльськогосподарської землi, переданої в оренду, прийняв рiшення щодо її продажу, йому потрiбно не пiзнiше, нiж за 2 мiсяцi до дня укладення договору купiвлi-продажу земельної дiлянки, звернутися до нотарiуса та зареєструвати намiр щодо продажу земельної дiлянки у Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно.

У разi, якщо продаж земельної дiлянки сiльськогосподарського призначення здiйснюється не на земельних торгах, заява про державну реєстрацiю такого намiру подається нотарiусу, що здiйснюватиме нотарiальне посвiдчення договору купiвлi-продажу, разом з проєктом договору.

Нотарiус протягом 3 робочих днiв повiдомить про такий намiр суб’єктiв переважного права, у яких є мiсяць, щоб виявити бажання скористатися переважним правом або вiдмовитися вiд нього. Але хочу зауважити, що, вiдповiдно до закону, особа-орендар, яка не може набувати у власнiсть земельну дiлянку сiльськогосподарського призначення, може передати своє переважне право купiвлi такої земельної дiлянки iншiй особi, яка має вiдповiднi права.

Також важливо, що переважне право купiвлi земельної дiлянки сiльськогосподарського призначення реалiзується лише за умови, що суб’єкт переважного права сплачує цiну, за якою здiйснюється продаж земельної дiлянки. А в разi продажу на аукцiонi (земельних торгах) – якщо його пропозицiя є рiвною найбiльшiй із запропонованих учасниками аукцiону пропозицiї. Плюс вiн виконує всi iншi умови договору купiвлi-продажу, встановленi продавцем.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх