П’ятий за лiком Форум мiсцевого розвитку вiдбувся у першi днi вересня в Трускавцi. Вiд Луганщини в ньому взяв участь Олексiй Смирнов, перший заступник голови Луганської облдержадмiнiстрацiї. Яка проблематика розглядалася пiд час форуму – далi

 

Луганщина.ua

 

Що обговорювали?

Мiжнародний Форум мiсцевого розвитку був започаткований у 2016 роцi як дискусiйний майданчик для широкого обговорення стратегiї планування Карпатського регiону. Органiзаторами його вже п’ять рокiв є Львiвська обласна рада та Асоцiацiя органiв мiсцевого самоврядування «Єврорегiон Карпати – Україна».

Цьогорiч у фокус дискусiй мiж його учасниками потрапили теми як всеукраїнського масштабу – реформа децентралiзацiї, пiдвищення ефективностi розвитку територiальних громад, мiжнародна спiвпраця, успiшнi кейси багаторiвневого партнерства, – так i локальнi питання на кшталт подальшої долi вугiльних територiй. Ця тема стала чи не найбiльш обговорюваною серед учасникiв Форуму.

Протягом двох днiв спiкери торкнулися  також питань цифровiзацiї громад, безпеки та охорони довкiлля на регiональному рiвнi, розвитку туризму в природно-заповiдних територiях, можливостей розвитку громад у контекстi «Європейського зеленого курсу», транскордонного спiвробiтництва Польща-Бiлорусь-Україна, перспектив розвитку гiрських територiй та пошуку джерел фiнансових ресурсiв для проєктiв розвитку громад i територiй.

 

«Вугiльна» проблема

Важливим викликом як для Луганщини та Донеччини, так i для Львiвщини є вирiшення долi вугiльних регiонiв. Тож ця проблематика стала практично центральною серед цьогорiчних дискусiй пiд час Форуму мiсцевого розвитку у Трускавцi.

Вiдомо, що цiна за вугiльну продукцiю українських шахт не покриває витрат на її виробництво. Практично на всiх шахтах є проблеми зi збутом вугiлля. Вiдповiдно немає коштiв не лише на модернiзацiю вугiльних пiдприємств, а й навiть на виплату заробiтної плати гiрникам та оплату за спожиту електроенергiю. I ситуацiя щороку погiршується.

Про перспективи розвитку вугiльних регiонiв у контекстi реiнтеграцiї окупованих територiй, а також про можливi способи справедливої трансформацiї вугiльних регiонiв йшлося пiд час панельної дискусiї «Перспективи розвитку вугiльних територiй».

Разом з першим заступником голови Луганської облдержадмiнiстрацiї Олексiєм Смирновим, її спiкерами виступили: заступник Мiнiстра енергетики України Олексiй Кураков, народний депутат України Михайло Бондар, голова Донецької обласної державної адмiнiстрацiї Павло Кириленко, Мирноградський мiський голова Олександр Брикалов, Нововолинський мiський голова Борис Карпус, Червоноградський мiський голова Андрiй Залiвський, керiвник ВЦА мiста Торецьк Василь Чинчик, заступник директора проекту «Реформи у сферi енергоефективностi в Українi» GIZ Gmbh Iма Хренова-Шимкiна, керiвник проектної групи компанiї ДТЕК Енерго Алiна Зуйковська.

Всi учасники дискусiї погодились, що трансформацiя вугiльних регiонiв є неминучою, оскiльки: робота українського шахтаря – одна з найбiльш небезпечних у свiтi, вугiлля – це дешевий енергоносiй, його видобуток збитковий, а спалення сильно шкодить довкiллю та здоров’ю людини. I є гарнi приклади, як в цивiлiзованому свiтi вiдмовляються вiд теплової генерацiї на вугiллi, щоб зменшити викиди парникових газiв i забруднюючих речовин, запобiгти подальшим катастрофiчним змiнам клiмату та зменшити захворюванiсть людей.

Олексiй Смирнов зазначив, що без державної пiдтримки у регiонах, де економiка орiєнтована на видобувну промисловiсть, виникне ряд негативних соцiально-економiчних наслiдкiв, якi обов’язково треба мiнiмiзувати.

Iз ним погодився Андрiй Залiвський, мiський голова мiста Червоноград:

– Питання безпеки та збитковостi шахт – виклик для мiсцевої та державної влади.

Тетяна Тараненко, заступниця директора Департаменту розвитку базових галузей промисловостi Донецької ОДА констатувала:

– Кабiнет Мiнiстрiв України планує закриття 6 шахт на Донеччинi, що вкрай негативно сприймається населенням. У десяти громадах Донецької областi 17 шахт, галузь у незадовiльному станi, обсяг видобутку знижується, а державнi дотацiї зменшуються.

 

Потрiбен особливий пiдхiд

Подiбна ситуацiя спостерiгається i на Луганщинi. Тож потрiбна справедлива трансформацiя вугiльних регiонiв, одноголосно наголосили спiкери.

– Для фахiвцiв вугiльної промисловостi потрiбно створити альтернативнi робочi мiсця пiсля закриття чи реорганiзацiї вугiльних пiдприємств. Конкретнi напрями залежатимуть вiд плану економiчного розвитку для кожного регiону, – зазначив Олексiй Смирнов. – Нинiшня соцiально-економiчна ситуацiя у вугiльних громадах Луганської областi характеризується низкою викликiв, якi потребують особливого пiдходу з боку держави. Це, зокрема, низька iнвестицiйна привабливiсть регiону через великi фiнансовi ризики внаслiдок територiальної близькостi до лiнiї зiткнення, монопрофiльнiсть економiки Луганщини, високий рiвень трудової мiграцiї найбiльш активної частини населення.

Вiн зауважив, що шахти Луганщини розташованi на лiнiї розмежування, i ворог щоразу чекає соцiального бунту, пiдiгрiває конфлiкт та невдоволення населення.

– На закриття шахт потрiбнi кошти, необхiдно пiдготувати заклади освiти для перенавчання бiльше нiж 8 тисяч людей у нашому регiонi. Вiд держави ми чекаємо допомоги, iнвесторiв, компенсацiї мiсцевим громадам. Потрiбне особливе стимулювання. У стратегiї розвитку нашої областi ми це вже передбачаємо, – пояснив представник Луганщини.

Серед напрямiв мiнiмiзацiї негативних наслiдкiв трансформацiї вугiльних регiонiв Олексiй Смирнов перелiчив: створення сприятливого для бiзнесу економiчного середовища, популяризацiю регiону як мiсця, привабливого для здiйснення пiдприємницької дiяльностi. Для цього, як варiант, запропонував розроблення унiкальної рекламної кампанiї з акцентом на потенцiалi областi для впровадження iнновацiй, багатiй культурнiй спадщинi, можливостях розвитку туризму.

На панельнiй дискусiї обговорили, як цивiлiзованi держави реформували власнi вугiльнi галузi.

– Уряд Нiмеччини уже понад 50 рокiв втiлює таку трансформацiю та готовий консультувати українську владу, – розповiла Iма Хренова-Шимкiна, директор проєкту «Просування енергоефективностi та iмплементацiї директиви ЄС про енергоефективнiсть в Українi». – Уже започатковано перший проєкт трансформацiї вугiльних мiст Червоноград на Львiвщинi та Мирноград на Донеччинi. На цей проєкт видiлено 35 млн євро. Також нiмецький уряд готовий фiнансувати створення фонду трансформацiї вугiльних регiонiв України. Зараз українцям потрiбен загальнонацiональний дискурс про новий план для регiонiв.

Це лише початок, але, зрозумiло, трансформацiя вугiльних регiонiв в Українi – неминуча. Тож усi представники вугiльних регiонiв пiд час панельної дискусiї не лише обмiнялися iдеями трансформацiї шахт, а й задекларували вiдкритiсть до партнерства з Урядом та мiжнародними органiзацiями, щоб у найближчiй перспективi розпочати втiлення масштабних, але необхiдних змiн.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх