Попаснянська громада розташована впритул до лiнiї розмежування, а на додачу має такi ж системнi проблеми, як i iншi територiї Луганщини. Детальнiше про те, якi виклики стоять перед мiсцевою владою та як вона планує їх вирiшувати, розповiв Дмитро Хащенко, заступник керiвника Попаснянської ВЦА Сєвєродонецького району Луганської областi

Враховуючи, що обговорено було дуже багато, це iнтерв’ю ми публiкуватимемо двома блоками. Сьогоднi пропонуємо вашiй увазi перший з них

 

Евелiна БОГДАНОВА

 

– Розпочався новий навчальний рiк, тож почнемо, мабуть, з освiти. Наскiльки школи Попаснянської громади пiдготувалися до 1 вересня?

– На сьогоднi мережа закладiв освiти в Попаснянськiй мiськiй територiальнiй громадi складається з 7 закладiв дошкiльної освiти, з яких 2 – це структурнi пiдроздiли Комишуваського лiцею та Комишуваської гiмназiї, та 8 закладiв загальної середньої освiти, з них 1 – опорний навчальний заклад плюс 1 фiлiя.

Для органiзованої та безперебiйної роботи у 2021-2022 навчальному роцi у всiх освiтнiх установах вiдбулися поточнi ремонти класних примiщень, коридорiв, спортивних зал, проведено ремонти дитячих спортивних майданчикiв, зроблено капiтальнi ремонти харчоблокiв у Попаснянськiй багатопрофiльнiй гiмназiї №25, Попаснянських лiцеях №20 та №24 та Комишуваському лiцеї, частково закуплено нове обладнання для харчоблокiв. Враховуючи пандемiю, всi освiтнi установи забезпечено дезiнфекцiйними засобами та засобами iндивiдуального захисту.

Але є окремi локальнi питання. Наприклад, в актi перевiрки закладiв освiти фахiвцi Держпродспоживслужби зазначили, що в КУ «Попаснянський лiцей №1» порушено вимоги санiтарного регламенту у зв’язку з капiтальним ремонтом закладу. Наразi в лiцеї тривають роботи за проєктом «Велике будiвництво», але навчально-виховний процес там розпочали вчасно – у вiдокремленiй частинi будiвлi школи.

 

Керiвник Попаснянської МВЦА Микола Ханатов оглядає роботи із замiни аварiйної дiлянки водоводу

 

– А як iз питаннями безпеки освiтнiх закладiв, зокрема й пожежної?

– Питання пожежної безпеки знаходяться на особливому контролi. Наразi в 6 закладах загальної освiти та 4 закладах дошкiльної освiти встановлено автоматичнi системи пожежної сигналiзацiї, системи оповiщення про евакуацiю людей та систему блискавкового захисту. Потребують усiх цих робiт ще 2 заклади освiти та 1 фiлiя.

Щодо безпечної територiї закладiв освiти Попаснянської громади можу констатувати, що з 8 основних ЗЗО та 1 фiлiї: 6 закладiв мають повнiстю огороджену територiю, 1 заклад – частково й у 2 закладах – Троїцькiй фiлiї та Комишуваськiй гiмназiї – огорожа вiдсутня повнiстю. З 7 дошкiльних закладiв освiти: 5 – мають повну огорожу, у 2 закладах – її немає. I в усiх закладах загальної i дошкiльної освiти вiдсутнi сигнальнi тривожнi кнопки, вiдеоспостереження та охорона.

Якщо казати про безпеку життєдiяльностi, в усiх закладах загальної освiти є внутрiшнi туалетнi кiмнати. Але лише у двох закладах вони вiдповiдають усiм нормам ДБН.

 

– Наразi багато уваги придiляється питанням безбар’єрностi, зокрема – в освiтньому просторi. Що зроблено в цьому напрямі?

– Це достатньо гостра проблема для наших закладiв освiти. Лише два ЗЗО у нас оснащенi пандусами, якi, до речi, не вiдповiдають нормам ДБН. I лише два заклади освiти в громадi мають спецiальнi туалетнi кiмнати для маломобiльних учасникiв освiтнього процесу. Сподiваємося на державне фiнансування реалiзацiї Нацстратегiї зi створення безбар'єрного простору в Українi.

У будь-якому разi, дiти з особливими освiтнiми потребами мають доступ до якiсного навчання. У нас 41 дитина з особливими освiтнiми потребами навчається за iнклюзивною формою навчання. Ще 19 осiб із особливими освiтнiми потребами отримують освiту за iндивiдуальною формою навчання та 30 дiтей виховуються в логопедичних групах ДНЗ.

 

Дмитро Хащенко вiтає iз днем села жителiв Привiлля

 

– Чи є нестача педагогiв у громадi?

– Є проблема старiння педагогiчного складу. У закладах ЗСО працює 191 педпрацiвник, з них 33 – педагоги пенсiйного вiку, з якими укладено строковий договiр. Суттєво переважають педагоги зі стажем роботи понад 20 рокiв. Є вакантнi посади – запрошуємо до нас у громаду вчителiв математики та iнформатики.

 

– Поговоримо про медичну галузь. Якi проблеми сьогоднi у медикiв Попаснянщини?

– Головна проблема – недостатнiсть фiнансування. Має мiсце несвоєчасна оплата Нацiональною службою здоров’я України наданих нашими медзакладами медичних послуг.

Станом на 1 серпня в Попаснянськiй мiськiй багатопрофiльнiй лiкарнi скоротили лiжковий фонд, що призвело i до скорочення штатних посад. Разом із цим, там залишається проблема дефiциту лiкарiв. Потрiбнi уролог, кардiолог, ендоскопiст, дерматовенеролог, лiкар функцiональної дiагностики, лiкар-лаборант.

Це при тому, що постiйно покращується стан самого медзакладу: в лiкарнi проведено капiтальний ремонт хiрургiчного вiддiлення, полiклiнiки, реконструкцiя з облаштуванням примiщень для клiнiко-дiагностичної лабораторiї за кошти з мiського бюджету.

Також не вистачає лiкарiв в медзакладах населених пунктiв, що знаходяться на лiнiї розмежування.

 

Нове обладнання комунальникiв для нанесення дорожньої розмiтки

 

– На медикiв покладається, зокрема, i вакцинацiя вiд COVID-19. Наскiльки активно проходить вакцинувальна кампанiя в Попаснянськiй громадi?

– Щеплення проводиться силами мобiльної бригади, в складi якої працюють 2 лiкарi та 2 медичних сестри, та в пунктi щеплення в амбулаторiї загальної практики – сiмейної медицини № 1 м. Попасна. Вакцина в громадi є. Станом на початок вересня вакциновано близько 4,7% з числа дорослого населення, що мешкає в зонi обслуговування.

Медики неодноразово зверталися до керiвникiв пiдприємств та органiзацiй щодо вакцинування колективiв, розмiщували iнформацiю у мiсцевiй газетi «Попаснянський вiсник», постiйно проводять роз’яснювальну роботу серед населення, але, на жаль, усi цi заходи не мають дiєвого результату: кiлькiсть охочих щепитися сильно не збiльшується. А оскiльки вакцинацiя є добровiльною, iнших важелiв впливу ми не маємо.

 

– Ще один великий пласт роботи, де майже завжди купа проблемних питань, – це комунальна сфера. Як працюєте в цьому напрямі?

– Якщо говорити про водопостачання населених пунктiв, тут ми маємо декiлька проблемних моментiв.

По-перше, є необхiднiсть замiни аварiйних дiлянок пiдвiдного до м. Попасна централiзованого водоводу НОД-1, який забезпечує понад 60% жителiв громади питною водою. Днями водоканал вже розпочав пiдготовчi роботи до замiни 2,5 км найбiльш аварiйної дiлянки водоводу d 315 мм, якi будуть проводитись власними силами пiдприємства та матерiалами, наданими БФ «Червоний хрест».

По-друге, необхiдно облаштування мiсцевих локальних джерел водопостачання та полiпшення якостi питної води, яка надходить до м. Попасна із ЗФС. Для цього буряться новi та вiдновлюється робота затампонованих свердловин та пiдпитки системи централiзованого водопостачання питною водою з локальних джерел. Цьогоріч завдяки залученню мiжнародних благодiйних органiзацiй «Людина в бiдi» та USAID введено в експлуатацiю три свердловини в центральнiй частинi мiста.

По-третє, водонапiрнiй баштi, свердловинi та розподiльчим мережам водопостачання в с. Троїцьке давно потрiбен капремонт. На цей час ведемо роботу із залученням мiжнародних благодiйних органiзацiй для проведення цих робiт.

 

Робота мобiльного ЦНАПу в селах громади

 

– А окрiм водопостачання?

– На часi – забезпечення послуги з поводження з побутовими вiдходами в сiльських та селищних населених пунктах.

До територiальної громади м. Попасна увiйшли територiї, де ранiше була вiдсутня така послуга. Вiдповiдно там взагалi немає її виконавцiв та необхiдної iнфраструктури (майданчикiв, контейнерiв тощо). Ми вже органiзували та провели конкурс на визначення виконавця послуг по кожному населеному пункту, формується абонентська база, вiдходи вивозяться – ситуацiя поступово налагоджується, але залишається проблема iз забезпеченням територiй смiттєвими баками. На жаль, фiнансово неможливо одразу забезпечити ними всi населенi пункти. Але ми працюємо в цьому напрямку.

Також залишається проблемним влаштування зовнiшнього освiтлення територiй. Особливо це стосується сiл. Необхiднi значнi кошти на проведення будiвництва нових та реконструкцiю наявних лiнiй. Але вже цього лiта в с. Троїцькому встановлено 10 автономних лiхтарiв із сонячними панелями на найбiльш небезпечних дiлянках дорiг (на мостах i перехрестях) завдяки реалiзацiї мiжнародного проєкту.

 

– Ви вже дещо торкнулися проблем прифронтових населених пунктiв. Окрiм дефiциту лiкарiв, якi важкi питання є там?

– Наприклад, є проблема вiдновлення втрачених правовстановлюючих документiв на нерухоме майно, яке постраждало внаслiдок проведення бойових дiй. Начебто багато якими нормативно-правовими актами це питання регулюється, проте його вирiшення за чинним адмiнiстративними процедурами, зокрема, в судовому порядку, для жителiв «сiрої зони» є надмiрно ускладненим, покладає на них додаткове фiнансове навантаження, а iнодi є взагалi неможливим.

Також поблизу лiнiї зiткнення в деяких приватних будинках вiйськовими обладнано фортифiкацiйнi споруди. В багатьох випадках це виправдано нагальною вiйськовою необхiднiстю, i в такому разi доцiльно гарантувати людям, що зазначене житло повернуть.

Але зараз люди не можуть отримати жодного документу, що вони не проживають у цьому будинку, а вiн зайнятий вiйськовими. Вiдповiдно у людей виникають рiзнi проблеми. Зокрема, питання сплати заборгованостi за житлово-комунальнi послуги.

Нагальною залишається проблема з транспортом, графiком руху автобусiв. Тому для забезпечення доступних послуг для мешканцiв селищ створенi вiддаленi робочi мiсця. Крiм того, мобiльний ЦНАП здiйснює виїзди до населених пунктiв щосереди.

 

– Але ж i з автобусами треба вирiшувати питання?

– Теж розглядаємо рiзнi варiанти. Вiд такого, щоб автобус їздив за розкладом у зручний для людей час, до пропозицiй щодо збiльшення кiлькостi рейсiв, з визначенням їх рiзної перiодичностi. Навiть розглядається питання щодо спецiальних рейсiв, якi б за графiком привозили спецiалiстiв чи дiльничного лiкаря. Бо, на жаль, автомобiль мобiльного ЦНАПу не пристосований та не обладнаний для надання медичної допомоги.

 

Другий блок iнтерв’ю з Дмитром Хащенком буде опублiкований у наступному номерi газети. Говоритимемо про дороги, вiдновлення об’єктiв соцiальної та комунальної сфери, стратегiю розвитку громади на найближчi роки.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх