Неможливо уявити, як свого часу на фонi низеньких напiвпiдвальних мазанок та будинкiв із саману виглядала розкiш бельгiйських споруд, що й досi прикрашають район вулицi Красної в Лисичанську. Зараз бiльшiсть їх у занедбаному станi. Але залишати напризволяще європейську родзинку українського Лисичанська не будуть – уже зараз в Департаментi мiжнародної технiчної допомоги, iнновацiйного розвитку та зовнiшнiх зносин Луганської облдержадмiнiстрацiї залучають усi можливостi, щоб зберегти унiкальну пам’ятку

 

Евелiна БОГДАНОВА

 

Передiсторiя проблеми

Центральною в комплексi споруд «бельгiйської спадщини» є, як вiдомо, чотириповерхова лiкарня, збудована бельгiйським пiдприємцем i науковцем Сольве у 1911 роцi. Цiкаво, що в якостi лiкарнi ця красива споруда пропрацювала 100 рокiв. У 2015-му будiвлю було передано на баланс Луганського обласного онкологiчного диспансеру. Але коштiв на ремонт так i не було видiлено. Зрозумiло – у воюючiй областi i без цього витрат вистачало.

До долi унiкальної пам’ятки європейської архiтектури час вiд часу привертали увагу мiсцевi краєзнавцi та журналiсти. А з 2019-го року питанням збереження та вiдновлення «бельгiйської спадщини» займаються фахiвцi Департаменту мiжнародної технiчної допомоги, iнновацiйного розвитку та зовнiшнiх зносин Луганської облдержадмiнiстрацiї.

– У 2019-му в Луганську область з вiзитом завiтала Заступниця голови Представництва Європейського Союзу в Українi Анiка Вайдеман. Ми попросили допомоги у вiдновленнi цього об’єкту та отримали позитивну вiдповiдь, – розповiв директор Департаменту Денис Денищенко.

Згодом Департамент розробив комплекс заходiв, якi б дозволили покращити зовнiшнiй вигляд, стан безпеки бiля будiвлi, а в подальшому – i вiдновлення архiтектурного об’єкту. Наступним кроком було створення робочої групи з питання вiдновлення «бельгiйської спадщини» пiд головуванням голови Луганської облдержадмiнiстрацiї Сергiя Гайдая.

– До складу групи ми включили представникiв усiх зацiкавлених сторiн. Серед них офiцiйна особа Представництва ЄС в Українi, представник Мiнiстерства реiнтеграцiї, представники рiзних структурних пiдроздiлiв облдержадмiнiстрацiї, Лисичанської ВЦА та громадськостi, – зазначив начальник вiддiлу залучення мiжнародної технiчної допомоги Департаменту Євгенiй Целiщев.

 

Зацiкавленiсть у збереженнi є

Робоча група опрацювала варiанти та кошториси витрат за рiзними видами робiт для збереження лiкарнi: вiдновлення даху, встановлення паркану, системи охоронної сигналiзацiї, розмiщення банеру на фасадi будiвлi.

– Цi заходи насамперед можуть допомогти попередити подальшу руйнацiю будiвлi, – зауважив пан Євгенiй. – Тож партнери з Програми ООН з вiдновлення та розбудови миру вже пiдтримали окремi варiанти. I ми за це їм дуже вдячнi.

Так, вже у жовтнi 2020 року бiля будiвлi колишньої лікарні було встановлено тимчасовий захисний паркан для обмеження доступу до будiвлi стороннiх осiб.

– Важка тема з «бельгiйською спадщиною», тому що об’єкт величезний, на нього потрiбно сотнi мiльйонiв гривень, – вiдзначає очiльник областi й голова робочої групи Сергiй Гайдай. – I коли вирiшуєш: направити цi грошi на школи, титсадочки чи кудись ще, то соцiальнi обєкти, звичайно, в прiоритетi. Але зацiкавленiсть мiжнародних партнерiв у вiдновленнi цiєї будiвлi є. Це поки що на рiвнi меморандумiв, але якщо це дiйде до реалiзацiї, то ми можемо сказати, що зберегли цю спадщину i вiдкрили об’єкт для жителiв Лисичанська. Департамент МТД, iнновацiйного розвитку та зовнiшнiх зносин продовжує вести перемовини, i сподiваюсь, наступного року буде дан старт реконструкцiї цiєї будiвлi.

 

Стара будiвля для молодих людей

Але щоб реконструювати будiвлю лiкарнi, потрiбно розумiти, в якому статусi буде жити далi ця споруда, яку користь принесе вона мiсцевим мешканцям і гостям Луганщини.

– Тож ми зiбрали iдеї та концепцiї щодо майбутнього цiєї будiвлi. Провели онлайн-опитування громадськостi. Iдеї, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв, подали головi робочої групи на розгляд, – розповiв Євгенiй Целiщев.

Серед найцiкавiших i пiдтриманих громадськiстю – iдея створення на базi бельгiйської будiвлi молодiжного культурно-оздоровчого центру, який би мiг покращити надання послуг мешканцям мiста у галузях охорони здоров’я, культури, освiти та спорту. Також багато голосiв було вiддано за iдею органiзацiї в будiвлi мiжнародного молодiжного центру – осередку спiвпрацi молодi Луганщини з мiжнародними молодiжними органiзацiями.

На основi пiдтриманих iдей фахiвцi Департаменту створили концепцiю вiдновлення об’єкту. Вона включає в себе iдею перезавантаження комплексу цих будiвель, створення мiсця для самореалiзацiї людей.

– Новi можливостi можуть стати ще однiєю причиною, щоб молодь залишалася в мiстi, регiонi, – наголосив Євгенiй Целiщев.

На площi в 11 тис. кв. м планується створити iнновацiйний мультихаб для дiяльностi соцiальних iнiцiатив, нацiлених на розвиток нової економiки, урбанiстики, сучасного мистецтва та неформальної освiти в регiонi.

Враховуючи, що будiвля колишньої лiкарнi налiчує 4 поверхи, там передбачається створення просторiв для молодiжної освiти та неформального спiлкування, розмiщення кiнозали, спортзалу, музейно-виставкових просторiв, центрiв культури, туризму. Крiм цього, передбаченi простори для розвитку iнновацiй та стартапiв, офiснi примiщення для сучасного бiзнесу, коворкiнгу, хаб соцiальних проєктiв.

Цiкавинками концепцiї є створення ландшафтного парку з вiдкритою сценою для проведення iвентiв на вiдкритому просторi, а також скляний дах будiвлi з обсерваторiєю.

– Пiсля кiнцевого визначення напрямку подальшої трансформацiї лiкарнi, нам необхiдно буде змiнити цiльове призначення будiвлi, балансоутримувача та розробити проєктно-кошторисну документацiю. Ми наразi шукаємо шляхи фiнансування кожного з етапiв вiдновлення будiвлi, – констатує пан Євгенiй.

Сьогоднi на об’єктi «бельгiйської спадщини» ведуться роботи з розмiщення на фасадi будiвлi банеру з фотореалiстичним зображенням архiтектурного рiшення. Також робоча група з питань громадської безпеки, протидiї домашньому насильству, соцiальної згуртованостi, ґендерної рiвностi
м. Лисичанська пiдтримала iнiцiативу iз встановлення перед фасадом будiвлi трьох стовпiв із сонячними панелями та свiтлодiодними лампами для її освiтлення, і вiдповiдно – покращення ситуацiї з безпекою локацiї бiля будiвлi у вечiрнiй та нiчний час. Роботи зi встановлення стовпiв наразi вже виконанi.

Наступним кроком, у межах спiвпрацi з Представництвом Європейського Союзу в Українi, планується створити проєктну документацiю щодо подальшого вiдновлення будiвлi у межах конкурсу «Програми з вiдновлення України». Ця фiнансова угода мiж Україною та Європейським iнвестицiйним банком передбачає надання кредитних коштiв на вiдновлення постраждалої iнфраструктури у схiднiй частинi України та модернiзацiю соцiальної iнфраструктури в областях, що приймають найбiльшу кiлькiсть внутрiшньо-перемiщених осiб.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх