Минулий рiк для Департаменту мiжнародної технiчної допомоги, iнновацiйного розвитку та зовнiшнiх зносин Луганської облдержадмiнiстрацiї видався багатим на активностi. Серед реалiзованих та розпочатих у 2020 роцi – проєкти з промоцiї територiй та мiсцевих товаровиробникiв, розвитку освiти, вирiшення житлових проблем ВПО, якостi надання адмiнпослуг та багато iншого. Детальнiше про них розповiли начальники профiльних управлiнь Департаменту – Валентина Колесник i Михайло Снопенко

 

Евелiна БОГДАНОВА

 

– Якщо говорити в цiлому про 2020-й, якi досягнення Департаменту ви назвали б ключовими?

– Робота Департаменту ведеться за великою кiлькiстю напрямiв, i в кожному з них є значнi здобутки. Вiрнiше було б розповiсти про кожний окремо.

 

– Тодi розкажiть, будь ласка, про спiвпрацю Департаменту з громадами та мiсцевими органiзацiями. Якi ставляться прiоритети?

– Ми пiдтримуємо будь-якi iдеї, якi громади вважають для себе важливими.

Наприклад, минулорiч у 7 громадах було реалiзовано проєкт «Вироблено на Луганщинi. Луганщина Моя», основною метою якого стала популяризацiя товарiв Луганщини, покращення бiзнес-клiмату, промоцiя мiсцевих виробникiв, започаткування партнерств, кооперацiя виробникiв з торговими мережами, просування бренду. Як наслідок, вигодоотримувачами проєкту стали понад 130 пiдприємств Луганщини та мiсцеве населення.

У Золотому у 2020 роцi було реалiзовано проєкт «Safe school на базi Золотiвської багатопрофiльної гiмназiї» – було органiзовано комплекс заходiв безпеки в навчальному закладi.

У спiвпрацi з громадськими органiзацiями, за сприяння Департаменту, реалiзовано промоцiйний проєкт «Brand strategy starts in childhood» у Маркiвськiй, Кремiнськiй, Бiлокуракинськiй та Гiрськiй громадах.

Проведено конкурс художньої творчостi «Тварини-символи Луганщини» з метою популяризацiї областi через твори мистецтва. У конкурсi взяли участь понад 1200 охочих з усiх районiв Луганської областi. Першi 100 учасникiв та 14 переможцiв у 5 номiнацiях отримали брендованi подарунки. Потiм твори учасникiв конкурсу стали експозицiєю однойменної виставки в будiвлi облдержадмiнiстрацiї.

 

– Цiкавим є проєкт зi створення заправки для електромобiлiв в Кремiннiй. Розкажіть про нього.

– Так, вiн розроблявся у партнерствi з Кремiнською мiськрадою та ГО «Кремiнський центр регiонального розвитку «Наша громада» й став переможцем конкурсу малих грантiв у межах Компоненту «Мiсцеве самоврядування та реформа з децентралiзацiї влади» Програми ООН iз вiдновлення та розбудови миру.

На цей час триває процес пiдключення обладнання першої в областi мунiципальної АЗС для електромобiлiв. Скоро проєкт буде завершено.

 

– Серед прикладiв спiвпрацi – створення брендiв громад. Що вже встигли зробити в цьому напрямі?

– Дiйсно, Департамент активно спiвпрацює з пiлотним проєктом ПРООН та компанiєю Brandville щодо створення маркетингових стратегiй та брендiв  територiальних громад. Створено вже 7 брендiв, 6 брендiв знаходяться в розробцi на рiзних етапах.

Детальнiше з уже створеними брендбуками громад можна ознайомитися на сайтi
http://brand.lg.ua. Там є вся необхiдна iнформацiя для зацiкавлених.

 

– У кiнцi грудня 2020 року на Луганщинi створили IТ-кластер. Що це за проєкт?

– Його створено за пiдтримки проєкту USAID «Економiчна пiдтримка Схiдної України». Меморандум про спiвпрацю та партнерство у Сєвєродонецьку пiдписали представники 8 мiсцевих IТ-компанiй та 2 навчальних закладiв.

Це допоможе просувати, власне, сферу IТ в регiонi: використовувати досвiд, iдеї та можливостi пiдписантiв, а в майбутньому – модернiзувати нашi традицiйнi галузi: хiмiчну, машинобудiвну та проєктування.

12 березня мiж Луганською облдержадмiнiстрацiєю, СНУ iм. В. Даля та Iнновацiйною екосистемою Sikorsky Challenge КПI iм. I. Сiкорського пiдписано ще один меморандум – щодо пiдтримки Iнновацiйного кластеру Луганської областi. За його реалiзацiї будуть створенi певнi умови для розвитку мiста в цьому напрямі.

 

– Наступним сектором роботи Департаменту є розвиток мiжрегiонального спiвробiтництва. Яким став для цiєї сфери 2020-й?

– Департамент долучився до Програми партнерства та обмiну мiж мiстами, започатковану USAID. Для реалiзацiї iнiцiативи було обрано 4 мiста Луганської областi: Сєвєродонецьк, Рубiжне, Кремiнна та Попасна. Закордонними партнерами стали Нiдерланди, Польща та Нiмеччина.

У серпнi 2020 вiдбувся перший Форум, де учасники мали змогу представити свiй потенцiал. Протягом листопада-лютого вiдбулись онлайн-засiдання щодо покращення мунiципального стратегiчного планування та кращого гендерного планування бюджету, посилення участi молодi у мiсцевому управлiннi та покращення та iнституцiоналiзацiї процесiв участi мешканцiв з використання iнструментiв розумного мiста.

За результатами проведення заходiв вже пiдписано два меморандуми про спiвпрацю: мiж Вiнтерсвейком, Попасною та Рубiжним, а також мiж Енсхеде та Сєвєродонецьком.

Луганська область також пiдтримує мiжрегiональнi зв’язки iз Грузiєю. Вже у квiтнi цього року планується перепiдписання угоди мiж Луганською ОДА та Адмiнiстрацiєю Квемо-Картлiйського краю про довгострокове спiвробiтництво. У межах Угоди плануємо розвивати спiвробiтництво у галузi науки, технiки, культури, освiти, туризму, сiльського господарства тощо.

 

– Якi здобутки у сферi мiжнародної технiчної допомоги?

– Наше завдання – максимальна координацiя роботи мiжнародних партнерiв в областi, пошук точок дотику, створення ефективних партнерств та залучення додаткових проєктiв. Це стосується COVID-19, масштабних лiсових пожеж у Луганськiй областi, потреби у вiдновленнi соцiальної та економiчної iнфраструктури тощо.

З метою протидiї COVID-19 Департамент забезпечив оперативний збiр потреб медичних та соцiальних установ та координацiю обмiну iнформацiєю з мiжнародними органiзацiями, якi працюють в областi.

Пiд час масштабних лiсових пожеж ми iнформували мiжнароднi органiзацiї для закриття першочергових гуманiтарних питань, а зараз спiльно з проєктом USAID «Економiчне вiдновлення Схiдної України» та залученими експертами проводимо аналiз екологiчних та економiчних наслiдкiв лiсових пожеж й розробляємо рекомендацiї щодо вiдновлення екосистеми. Буде надана допомога для пiдготовки важливих документiв – оцiнки впливу на довкiлля.

Крiм цього, постiйно ведуться перемовини щодо грантової пiдтримки лiсових господарств для оновлення матерiально-технiчної бази та озеленення постраждалих населених пунктiв.

 

– Якi ще соцiально важливi проєкти МТД вдалося розпочати минулого року?

– За пiдтримки Департаменту вперше в область залучено великий 5-рiчний європейський проєкт, що отримує кошти в межпх найбiльшої європейської програми «Горизонт-2020» з фiнансування науки та iнновацiй.

Серед європейських мiст, де буде реалiзовуватись проєкт із впровадження новiтнiх енергетичних технологiй: Дiжон (Францiя), Турку (Фiнляндiя), Брюссель (Бельгiя), Сарагоса (Iспанiя), Ботошанi (Румунiя), Птолемайда (Грецiя), Габрово (Болгарiя) i Сєвєродонецьк (Україна).

Технiчна допомога проєкту зосереджена на декарбонiзацiї електричної мережi та централiзованих систем опалення/охолодження, пiдтримцi перехiдних процесiв у обраних регiонах, якi використовують викопнi копалини, та розвиток вiдновлюваних енергетичних джерел.

У межах Програми ООН iз вiдновлення та розбудови миру, за пiдтримки Уряду Канади впроваджується проєкт «Мобiльнi ЦНАП для постраждалого вiд конфлiкту населення схiдної України», в межах якого 5 громад Луганської областi (Сєвєродонецьк, Попасна, Станиця Луганська, Новоайдар та Золоте) отримають мобiльнi ЦНАП. Вартiсть одного такого авто – близько 190 тис. дол. США.

Транспортний засiб, обладнаний для забезпечення роботи не менше трьох адмiнiстраторiв та трьох вiдвiдувачiв одночасно, дозволить надавати адмiнпослуги, юридичну допомогу та iнформацiйнi послуги у вiддалених населених пунктах.

 

– Вiдомо, що на Луганщинi наразi дiє проєкт, що допомагає переселенцям отримати соцiальне житло та полiпшити умови в закладах освiти. На якiй стадiї вiн зараз?

– Це проєкт Українського фонду соцiальних iнвестицiй «Сприяння розвитку соцiальної iнфраструктури УФСI VI». На цей час проходять будiвельнi роботи та поточний ремонт. В Сєвєродонецьку – у 19 квартирах для тимчасового проживання ВПО; в Новоайдарi – в 12 квартирах для тимчасового проживання ВПО та капремонт будiвлi ДНЗ «Сонечко». Вже завершено капремонт у КДНЗ (ясла-садок) комбiнованого типу №11 «Свiтлячок» у Сєвєродонецьку та покращено умови надання послуг шкiльної освiти ЗОШ № 3 у м. Кремiнна. Також для тимчасового проживання ВПО в м. Кремiнна передано в користування 4 вiдремонтованi квартири (3 двокiмнатнi та 1 однокiмнатна).

 

– Департамент долучився до долi Бельгiйського спадку Лисичанська. Розкажiть про це.

– У минулому роцi було створено робочу групу з питань вiдновлення будiвлi Бельгiйської спадщини у
м. Лисичанську з метою її реновацiї в сучасний культурний та молодiжний центр. Досягнуто домовленостi з Представництвом ЄС щодо фiнансової допомоги для виготовлення проєктної документацiї.

Для обмеження вiльного доступу до будiвлi наразi встановлено паркан. Найближчим часом планується закриття фасаду будiвлi банером з фотореалiстичним зображенням.

Ми продовжуємо опiкуватися долею цього iсторично-культурного комплексу, навiть проводили опитування щодо змiни цiльового призначення будiвлi. Наразi є багато iдей, але це вже наступний етап.

Распечатать
© По материалам Луганщина.ua
Наверх